Prace magisterskie po roku 2000

Prace magisterskie po roku 2000

 

2014

Glazer H., Działalność ruchu modlitewnego "Misji świetej Teresy od Dzieciątka Jezus" w Polsce (1996-2011). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Różański.

Mackiewicz P., Pneumatologiczne podstawy misji ad gentes na podstawie literatury polskojęzycznej. Promotor: ks. prof. dr hab. J. Różański.

Szczepańska K., Działalność polskich salwatorianów w Afryce (1968-2013). Promotor: ks. prof. dr hab. J. Różański.

Szredzińska A., Podobieństwa i różnice w polskojęzycznych wersjach 'Echa z Afryki i innych kontynentów' w różnych krajach świata. Promotor: ks. dr hab. W. Kluj.

 

2013

Ciołek A., Główne idee listów misjonarzy w „Misjach dzisiaj” 2000-2010. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Głocka K., Główne problemy Kościoła i kontynentu azjatyckiego w przemówieniach Jana Pawła II podczas Jego podróży apostolskich do Azji. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Kobylińska P., Działalność Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Marciniak J., Jan Paweł II a kultury Afryki Subsaharyjskiej. Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Nizielska A., Posługa biura diecezjalnego służb medycznych w archidiecezji Bukavu (Demokratyczne Republika Konga). Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Urbańska A., Reklama akcji misyjej na przykładzie MIVA i Ad gentes. Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Wesołowski K., Świat duchów w tradycyjnych religiach afrykańskich na podstawie literatury polskojęzycznej. Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Zielińska M., Posługa misyjno-ewangelizacyjna polskich misjonarzy w Paragwaju. Promotor: ks. dr T. Szyszka.

 

2012

Dziewulska K., Posługa misyjno-ewangelizacyjna polskich misjonarzy w Boliwii. Promotor: ks. dr T. Szyszka.

Jaroszyk P., Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej w relacjach zakonnych i kościelnych na podstawie listów św. Eugeniusza de Mazenoda do misjonarzy na Cejlonie. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Pałka J., Spotkania liderów religii światowych i tradycyjnych w Kazachstanie (2003-2009) jako przejaw dążeń do intensyfikacji dialogu międzyreligijnego. Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Serafin K., Rola architektury i sztuki sakralnej w dziele ewangelizacji na przykładzie wybranych redukcji jezuickich w Ameryce Południowej w XVII i XVIII wieku. Promotor: ks. dr T. Szyszka.

Szoda I., Prezentacja idei misyjnej na łamach "Światła Narodów" kwartalnika Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce. Promotor: ks. dr. hab. J. Różański.

 

2011

Borucka M., Geneza i działalność fundacji pomocy humanitarnej „Redemptoris missio”. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Chrobot E., Synod dla Azji w świetle polskiej prasy katolickiej. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Fidler A.,Jezuicka metoda misyjna na podstawie listów misjonarzy (XVII-XVIII w.). Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Jastrzębowska M., Wkład Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w dzieło nowej ewangelizacji na Ukrainie. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Kowalczyk N., Treść komentarzy do Papieskich Intencji Misyjnych w „Misjach Dzisiaj”. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Kunka A., Misje „ad gentes” w świetle Orędzi Jana Pawła II na Światowy Dzień Misyjny. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Ostrowska M., Przesłanie Jana Pawła II do wyznawców hinduizmu w świetle podróży papieskich do Indii. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Sępioł P., Problemy pojednania, sprawiedliwości i pokoju w Afryce Wschodniej w świetle dokumentów miejscowych episkopatów oraz I i II Synodu Biskupów poświęconych Afryce. Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Zapała P., Afrykanie wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II. Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

 

2010

Borzęcka U., Dzieci – ofiary wojen afrykańskich w świetle literatury polskojęzycznej. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Cieślicka A., Kościół katolicki wobec ludności autochtonicznej Meksyku. Promotor: ks. dr T. Szyszka.

Dulak B., Kultura Papuasów w świetle publikacji polskich misjonarzy werbistów. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Kołodziej J., Współcześni polscy misjonarze-męczennicy w świetle literatury polskojęzycznej. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Kostrzewa E., „Traktat o przyjaźni” Matteo Ricci’ego jako przykład misyjnego spotkania z kulturą chińską. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Ładyko M., Misje w Paragwaju w świetle czasopisma "Misjonarz" w latach 1983-2007. Promoto: ks. dr hab. J. Różański.

Małek K., „Życie Jezusa Chrystusa” według Fan Pu. Chińskie wycinanki a interpretacja Ewangelii. Promotor: ks. dr T. Szyszka.

Reczko M., Metoda pracy misyjnej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Togo na przełomie XIX i XX wieku. Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Smolak D., Główne problemy państwa i Kościoła w Zimbabwe w świetle literatury polskiej. Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Szaturska M., Dzieło ewangelizacji na terenach Brazylii w świetle nauczania Jana Pawła II. Promotor: ks. dr R. Markowski.

Tancangco M., Pobożność ludowa w Wielki Piątek w świetle tradycji flagellantes w Pampanga na Filipinach (praca napisana w j. angielskim: Popular piety on Good Friday in the light of the tradition of „Flagellantes” in Pampanga, Philippines). Promotor: ks. dr W. Kluj.

Ubah A., Małżeństwo w Ghanie według "Ecclesia in Ghana". Promotor: ks. dr T. Szyszka.

 

2009

Błażejewska B., Dzieci-żołnierze jako aktualny problem globalny ze szczególnym uwzględnieniem roli młodych kobiet. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Bogdańska D., Specyfika działalności misyjnej Kościoła katolickiego na terenie Chin. Promotor: ks. dr R. Markowski.

Czuba M., Relacje katolików i protestantów w Afryce na początku XX w. na podstawie listów misjonarzy publikowanych w "Echu z Afryki" w latach 1900-1914. Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Gawrońska M., Działalność misyjna Sióstr Opatrzności Bożej w Japonii w latach 1976-2006. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Juszczyk H., Salezjański Ośrodek Misyjny (1981-2008). Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Kalczyńska J., Wpływ cywilizacji celtyckiej na duchowość misyjną Kościoła iryjskiego (V-VIII w.). Promotor: ks. dr W. Kluj.

Kamińska M., Dobra Nowina we współczesnym języku młodzieżowym jako metoda nowej ewangelizacji. Studium analityczno-krytyczne wybranych tekstów. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Kapu F., Koncepcja współistnienia religijnego w Indonezji na podstawie Pancasila. Promotor: ks. dr T. Szyszka.

Kisiel A., "Misjonarze Kombonianie" - dwumiesięcznik. Studium historyczno-bibliograficzno-misjologiczne. Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Klimczyk K., Działalność polskich misjonarzy w Afryce na podstawie biuletynu misyjnego "Głoście Ewangelię". Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Kołodziejski L., Wkład polskich misjonarzy ze Zgromadzenia Ducha Świętego w rozwój Kościoła katolickiego w Kamerunie. Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Madej M., Afryka subsaharyjska i jej mieszkańcy w listach polskich misjonarzy opublikownaych w "Misjach Katolickich" w latach 1882-1909. Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Mowińska A., Rola misji katolickich w szkolnictwie afrykańskim. Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Pawelec J., Działalność polskich misjonarzy salezjanów w świetle czasopisma "Misje Salezjańskie" w latach 1988-2007. Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Skowrońska J., Główne problemy misyjne na Madagaskarze oczami misjonarzy. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Siemiątkowska A., Misjologia na Akademii Teologii Katolickiej / Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 1995-2006. Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Szklarska A., Działalność polskich misjonarzy w Afryce w świetle czasopisma "Z Pomocą" w latach 1976-1992. Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Szocińska A., Ludy autochtoniczne Ameryki w przemówieniach i homiliach Jana Pawła II wygłoszonych podczas podróży apostolskich. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Wach P., Powstanie i rozwój Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji. Promotor: ks. dr hab. J. Różański.

Yang Z., Tradycyjny obraz kobiety chińskiej w społeczeństwie i rodzinie, wobec współczesnej sytuacji, w świetle wybranej literatury polskojęzycznej. Promotor: ks. dr W. Kluj.

Żerek T., Problemy i wyzwania Kościoła w świetle adhortacji „Ecclesia in Oceania” i przemówień Jana Pawła II dotyczących Oceanii. Promotor: ks. dr W. Kluj.

 

2008

Ciarcińska M. , Posługa misyjna s. Krystyny Ignaczak w Kamerunie Północnym. Warszawa 2008. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Fijałkowska K., Wyrzezanie kobiet w publikacjach polskich. Warszawa 2008. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Filipek E., Działalność pierwszych polskich klasztorów franciszkańskich w środowisku miejskim w świetle literatury polskojęzycznej. Warszawa 2008. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Nietrzebka K., Działalność polskich misjonarzy na podstawie czasopisma „Misje Dzisiaj” w latach 1983-2007. Warszawa 2008. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Rokicka I., Projekty realizowane przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w Polsce jako odpowiedź na problemy dzieci Afryki (2001-2007). Warszawa 2008. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Rokicki P., Misje ad gentes w publikacjach „Gazety Wyborczej i Papieskich Orędzi Misyjnych. Warszawa 2008. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Stasiak J., Odpowiedź Małych Braci i Małych Sióstr Jezusa na problemy mieszkańców Afryki Północnej. Warszawa 2008. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW.

Wdowiak M., Problemy Afryki w wypowiedziach Jana Pawła II podczas pielgrzymek kontynentalnych. Warszawa 2008. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Zielińska A., Działalność misjonarzy w Afryce na podstawie czasopisma Misjonarze Kombonianie w latach 1995-2007. Warszawa 2008. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

 

2007

Bączek E., Wkład Kościoła w poszanowanie praw dziecka w Afryce i Ameryce Łacińskiej w świetle wybranych czasopism misyjnych w latach 1995-2005, Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Dąbrowska M., Cechy charakterystyczne duchowości o. Mariana Żelazka SVD w świetle „Redemptoris missio”. Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Eljasiak M., Rozumienie kultury w wybranych dokumentach Pawła VI i Jana Pawła II, Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Gąsowska W. Rola „Echa z Afryki” w popieraniu zniesienia niewolnictwa, Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Grochowska A., Kościół wobec problemów dzieci na podstawie „Posyłam Was” (1994-2004), Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Kowalczyk M., Wybrane problemy ewangelizacji Afryki w XIX wieku na podstawie Misji Katolickich w latach 1882-1892. Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Kvyatkovska V., Obraz kobiety na polskojęzycznych portalach internetowych o tematyce muzułmańsko-arabskiej, Warszawa 2007. Promotor: Kluj W., o. dr

Liszewska B., Życie i działalność Wandy Piecuch-Piotrowskiej, misjonarki i lekarki. Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Lubańska B., Fenomen globalizacji w publikacjach Newsweek-Polska 2001-2003. Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Łasińska Aleksandra, Moralno – społeczne problemy związane z wystąpieniem AIDS w Polsce na podstawie „Gazety Wyborczej” oraz „Tygodnika Powszechnego”. Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Maliszewska Anna, Małżeństwo sakramentalne w konfrontacji z sytuacją społeczno – prawną współczesnego Togo. Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Markiewicz Agata, Ekumeniczna nagroda filmowa. Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Migalska K., Problemy inkulturacyjne misji pośród społeczności Inuit w świetle czasopism „Oblat Niepokalanej” i „Misyjne Drogi”, Warszawa 2007. Promotor: Kluj W., o. dr

Milunas J., Świat nadnaturalny w tradycyjnych religiach afrykańskich według polskiej literatury afrykanistycznej, Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Mironiuk W., Motywy i cele wyjazdu osób świeckich na misje, Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Pakuła J., Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco - Studium historyczno-teologiczne, Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Rokosz B., "Papieskie Intencje Misyjne - Misje Dzisiaj" (1983-2005) Studium historyczno-bibliograficzno-misjologiczne, Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Piętka C., Wkład polskich Braci Mniejszych Konwentualnych w rozwój Kościoła w Tanzanii. Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Prokop D., Rola praktyk pobożnościowych w kształtowaniu ideału świętej żony I matki. Św. Joanna Beretta Molla. Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Rokosz B., „Papieskie Intencje Misyjne – Misje Dzisiaj ” (1983-2005). Studium historyczno – bibliograficzno – misjologiczne. Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Suwińska A., Współczesne problemy ewangelizacji misyjnej w Rwandzie na podstawie polskich czasopism misyjnych w latach 1994 – 2004. Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Ślusarczyk A., Działalność misyjna polskich franciszkanów w Zambii. Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Ziółkowska Z., Byty niebiańskie i ich przedstawienia na wybranych ikonograficznych przykładach. Warszawa 2007. Promotor: Różański J., o. dr hab., prof UKSW

Żukowski W., Powstawanie i dojrzewanie podstawowej wspólnoty kościelnej na przykładzie misji Masomeloka (w diecezji Toamasina na Madagaskarze), Warszawa 2007. Promotor: Kluj W., o. dr

 

2006

Kiliański M., Działalność misjonarzy ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Togo, Warszawa 2006. Promotor: Różański J., o.prof. dr hab.

Mańka B., Działalność misyjna Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Afryce Wschodniej, Warszawa 2006. Promotor: Różański J., o. prof. dr hab.

Pruszkowska J., „Czarne Suknie” i „czerwone Twarze” – Huroni w Relacjach jezuitów z lat 1625-1650, Warszawa 2006. Promotor: Różański J., o. prof. dr hab.

Puchała K., Wkład Polaków w rozwój misji mariannhillskiej na przełomie XIX i XX w. w południowej Afryce, Warszawa 2006. Promotor: Różański J., o. prof. dr hab.

Siemienas J., Duchowość misyjna bł. Alojzego Ligudy SVD, Warszawa 2006. Promotor: Różański J., o. prof. dr hab.

Stefańska I.E., Powinności świata i Kościoła wobec cudzoziemców według prawa i praktyki Rzeczypospolitej Polskiej oraz orędzi Jana Pawła II na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, Warszawa 2006. Promotor: Różański J., o. prof. dr hab.

Szurgot J., Wkład polskich salezjanów w rozwój Kościoła w Afryce Środkowej, Warszawa 2006. Promotor: Różański J., o. prof. dr hab.

Woch R., Misje na polskich stronach internetowych, Warszawa 2006. Promotor: Różański J., o. prof. dr hab.

Zając J., Szerzenie idei misyjnej w programie Komisji Episkopatu Polski ds. Misji „Mój szkolny kolega z Afryki”, Warszawa 2006. Promotor: Różański J., o. prof. dr hab.

 

2005

Basałaj M., Wkład polskich misjonarzy i misjonarek w rozwój kultu Miłosierdzia Bożego w wybranych krajach misyjnych. Warszawa 2005. Promotor: Różański J., o. dr hab.

Czałka A., Koncepcja i praktyka promocji ludzkiej w listach misjonarzy z Afryki i Madagaskaru w latach 80-tych XX wieku, Warszawa 2005. Promotor: Różański J., o. dr hab.

Kalagasidis Ch., Nowy paradygmat w pismach Fritjofa Capry. Warszawa 2005. Promotor: Różański J., o. dr hab.

Padoł H., Promocja kobiety w państwach muzułmańskich aktualnym wyzwaniem misyjnym dla Kościoła, Warszawa 2005. Promotor: Sakowicz E., prof. dr hab.

Żmuda M., Działalność misyjna polskich werbistów w Ghanie, Warszawa 2005. Promotor: Różański J., o. dr hab.

Żmuda M., Działalność misyjna polskich Franciszkanek Misjonarek Maryi w Afryce Zachodniej, Warszawa 2005. Promotor: Różański J., o. dr hab.

 

2004

Kacprzak M., Uzasadnienie i cel działalności misyjnej pod koniec XIX wieku na podstawie "Echa z Afryki" (1893-1899), Warszawa 2004. Promotor: Różański J., o. dr

Lachowska K., Instytut Misyjny Laikatu w Warszawie (1978-2004). Warszawa 2004. Promotor: Różański J., o. dr

Pyskło K., Współczesne problemy ewangelizacji misyjnej w Argentynie na podstawie polskich czasopism misyjnych (1990-2003), Warszawa 2004. Promotor: Różański J., o. dr

Ślusarczyk O., Wyzwania ewangelizacji w przemówieniach i homiliach Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Ameryki Łacińskiej (1979-2002), Warszawa 2004. Promotor: Różański J., o. dr

Witkowska J., Działalność Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Rwandzie w latach 1984-2000, Warszawa 2004. Promotor: Sakowicz E., prof. dr hab.

Zbroszczyk G., Wkład polskich fideidonistów w rozwój Kościoła katolickiego w Zambii, Warszawa 2004. Promotor: Różański J., o. dr

 

2003

Grnyo M., Działalność misyjna sióstr felicjanek w Kenii w latach 1983-2003, Warszawa 2003. Promotor: Sakowicz E., prof. dr hab.

Koczko M., Ewangelizacja wobec afrykańskiej (subsaharyjskiej) koncepcji śmierci i życia pozagrobowego, Warszawa 2003. Promotor: Różański J., o. dr

Kozłowska-Kamińska K., Misyjny wymiar modlitwy kontemplacyjnej według świętej Teresy z Avila, Warszawa 2003. Promotor: Dźwig D., dr

Tomaszewska M., Polscy misjonarze realizujący charyzmat Karola Lavigerie i biskupa Melchiora de Marion Bresillac w ewangelizacji Afryki, Warszawa 2003. Promotor: Sakowicz E., prof. dr hab.

 

2002

Kopyciński J., Metody i formy pracy misyjnej w Indonezji w świetle pism ks. Czesława Osieckiego, Warszawa 2002. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Majewska A., Działalność misyjna Kościoła na tle konfliktu zbrojnego w Rwandzie (1994-2000), Warszawa 2002. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Michalak A., Lewirat u ludów czarnej Afryki, Warszawa 2002. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Olszewska I., Wkład archidiecezji gnieźnieńskiej w misyjne dzieło Kościoła po Soborze Watykańskim II, Warszawa 2002. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Soika J., Implikacje antropologicznych podstaw promocji człowieka w działalności misyjnej w świetle dokumentu soborowego „Ad gentes” i posoborowych dokumentów Magisterium Kościoła. Warszawa 2002. Promotor: Różański J., o. dr

Stryjewska A., Skutki odkrycia Ameryki w ocenie Jana Pawła II, Warszawa 2002. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Syska A., Treści religijne "Opowieści chasydów" M. Bubera i "Z mądrości chasydów" D. Liftshitza, Warszawa 2002. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Szewc B., Stolica Apostolska wobec wydarzeń w Ziemi Świętej, Warszawa 2002. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Urbańska A., Kosmiczny wymiar hinduizmu według Rabindranatha Tagore, Warszawa 2002. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Wanago P., Sacrum w kulturze Aborygenów australijskich, Warszawa 2002. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Zwolska O., Imię w religijno-społecznych strukturach afrykańskich, Warszawa 2002. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

 

2001

Brzozowska D., 25 lat działalności polskich Księży Misjonarzy Zgromadzenia Misji w Zairze (1976-2001), Warszawa 2001. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Kopania K., Posługa miłości w działalności misyjnej Kościoła (na podstawie wybranych czasopism misyjnych), Warszawa 2001. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Kot R., Obrzędy uzdrawiające Zulusów w Republice Południowej Afryki, Warszawa 2001. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Męcner A., Udział Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia w dziele misyjnym Kościoła, Warszawa 2001. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Rosińska A., Kult przodków w tradycyjnych religiach Afryki Czarnej w świetle polskojęzycznej literatury, Warszawa 2001. Promotor: Kowalak W., o. prof. dr hab.

Sobiech A., Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (1984-2000), Warszawa 2001. Promotor: Różański J., ks. dr

Sznejkowska A., Psychomanipulacje w nowych ruchach parareligijnych, Warszawa 2001. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Zawisza M.M., Współczesne problemy rodziny afrykańskiej w świetle przemówień i homilii Jana Pawła II, Warszawa 2001. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach