Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI

 

Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański

Kierownik Katedry Misjologii

Instytut Dialogu Kultury i Religii

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 1. Stanowisko: profesor zwyczajny
 2. Rok uzyskania:

a)      tytułu zawodowego magistra: (dwa tytuły magistra):

magistra teologii UAM 1987;

magistra filologii polskiej UAM 1991;

b)      licencjata kanonicznego z misjologii ATK 1996;

c)      stopnia naukowego doktora: 1998;

d)     stopnia naukowego doktora habilitowanego: 2004;

e)      stanowiska i tytułu profesora UKSW: 2006;

f)       tytuł profesora nauk teologicznych: 2014;

g)      stanowisko profesora zwyczajnego: 2015.

 

Jarosław Różański OMI, ur. w 1961 r. w Biłgoraju, misjolog-afrykanista. Od października 1999 r. pracuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2004-2013 był kierownikiem Katedry Historii Misji oraz kierownikiem Sekcji Misjologii. Od 1 marca 2013 r. jest kierownikiem Katedry Misjologii. Od 1 września 2013 r. do 30 września 2016 r. był dyrektorem Instytutu Dialogu Kultury i Religii. Obecnie pełni funkcje prodziekana Wydziału Teologicznego UKSW. Ponadto jest członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Pozachrześcijańskimi, w latach 2002-2012 r. był wiceprzewodniczącym, a od 2012 r. jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

 

Książki autorskie

 

1.      J. Różański, Drzewo pokornie zasadzone wyrosło i wypuściło nowe gałęzie. Misje polskich Oblatów Maryi Niepokalanej w Kamerunie Północnym, Poznań 1994.

2.      J. Różański, W cieniu góry Lam, Gorzów Wlkp. 1994.

3.      A. Andrzejak, J. Różański, Medycyna i ewangelizacja. Rozmowy z Wandą Błeńską, Poznań 1996.

4.      J. Różański, Misje w kraju Betsimisaraka. Polscy oblaci na Madagaskarze, Poznań 1998.

5.      J. Różański, Misje a promocja ludzka według dokumentów soborowych i posoborowych oraz praktyki misyjnej Kościoła, Warszawa 2001.

6.      J. Różański, Inkulturacja Kościoła wśród ludów Środkowego Sudanu, Poznań 2004.

7.      J. Różański, Wokół koncepcji inkulturacji, Warszawa 2008.

8.      J. Różański, Polscy oblaci wśród Indian i Inuitów, Poznań 2012.

9.      J. Różański, Misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej na Madagaskarze (1980-2010), Warszawa 2012.

10.  J. Różański, Polskie misjonarki i misjonarze w Afryce, Warszawa 2012.

11.  J. Różański, Działalność polskich oblatów Maryi Niepokalanej w Kamerunie (1970-2010), Warszawa 2015.

 

Książki pod redakcją

 

1.      J. Różański (red.), Mali’i ahin ti maya ta. Przysłowia gizigijskie, Warszawa 2000.

2.      A. Halemba, J. Różański (red.), Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią. Wybrane problemy przekładów biblijnych i teologii afrykańskiej, Warszawa 2003.

3.      A. Halemba, J. Różański (red.), Wybrane problemy szkolnictwa w Afryce subsaharyjskiej, Warszawa 2003.

4.      J. Różański (red.), „Ecclesia in America”. Wybrane problemy Kościoła w Ameryce Południowej w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, Warszawa 2003.

5.      J. Różański, P. Szuppe (red.), Ewangelia między tradycją i współczesnością, Warszawa 2003.

6.      J. Różański (red.), Dzieci żyjące na ulicy – nowe zjawisko miast afrykańskich, Warszawa 2004, ss. 125.

7.      J. Różański (red.), Przygotowanie misjonarzy – założenia i praktyka, Warszawa 2004.

8.      J. Różański (red.), „Ecclesia in Asia”. Wybrane problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, Warszawa 2004.

9.      J. Różański (red.), Dzieci – ofiary wojny, Warszawa 2005, ss. 146.

10.  J. Różański (red.), „Ecclesia in Oceania”. Wybrane problemy Kościoła w Oceanii w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, Warszawa 2006.

11.  J. Różański (red.), „Ecclesia in Africa”. Pojednanie, sprawiedliwość i pokój – wyzwania dla Kościoła w Afryce na początku XXI w., Warszawa 2006.

12.  J. Różański (red.), Dzieci głodujące i bez imienia, Warszawa 2007.

13.  W. Kluj, J. Różański (red.), Polscy oblaci w służbie Polonii kanadyjskiej, Pelplin 2007.

14.  W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Sudan – bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, Warszawa 2012.

15.  G. Krzyżostaniak, J. Różański (red.), W kręgu pracy polskich oblatów na Madagaskarze, Warszawa 2012.

16.  W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan – kultury i migracje, Warszawa 2013.

17.  W. Cisło, J. Różański (red.), Kapłaństwo w religiach świata, Warszawa 2013.

18.  J. Różański, H. Rubinkowska-Anioł (red.), Afryka między tradycją a współczesnością, t. 2, Wybrane przykłady kontynuacji i zmian w języku, stylu życia, sztuce i religii, Warszawa 2013.

19.  J. Różański (red.), Misje i religie. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Władysławowi Kowalakowi SVD z okazji 45. lecia działalności misjologii na ATK/UKSW w Warszawie, Górna Grupa 2014.

20.  W. Cisło, J Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan – napięcia i konflikty, Pelplin 2014.

21.  W. Cisło, J. Różański (red.), Miejsca modlitwy i miejsca święte religiach świata, Pelplin 2014.

22.  D. Cichy, W. Kluj, J. Różański, K. Szymczycha (red.), Polscy misjonarze w świecie. 50 lat od Dekretu soborowego „Ad gentes”. T. I, Afryka i Madagaskar. T. II, Ameryka Łacińska, Karaiby i Kanada. T. III, Azja i Oceania, Górna Grupa 2015.

23.  W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudandziedzictwo przeszłości, Pelplin 2015.

24.  J. Różański, M. Ząbek (red.), Sudanarcheologia i historia, Warszawa 2015.

25.  W. Cisło, J. Różański (red.), Modlitwa w religiach świata, Pelplin 2015.

26.  Z. Sobolewski, J. Różański, K. Szymczycha, A. Sochal (red.), Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału. IV Krajowy Kongres Misyjny, Warszawa, 12-14 czerwca 2015, Górna Grupa 2015.

27.  W. Kluj, J. Różański (red.), Misje ad gentes Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Warszawa 2016.

28.  W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudankultura i polityka, Pelplin 2016.

29.  W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Sudan – wojna, polityka, uchodźcy, Pelplin 2016.

30.  J. Różański, Ekstremizm muzułmański – nowe wyzwanie do dialogu?, Warszawa 2016.

 

Artykuły naukowe

 

1.      J. Różański, Algieria. Kraj, państwo, Kościół, w: J. Glemp, Na dwóch wybrzeżach. Wizyta duszpasterska w Algierii (15-17 I 1987) i Wybrzeżu Kości Słoniowej (1-5 III 1987), Poznań 1990, s. 73-88.

2.      J. Różański, Wybrzeże Kości Słoniowej. Kraj, państwo, Kościół, w: J. Glemp, Na dwóch wybrzeżach. Wizyta duszpasterska w Algierii (15-17 I 1987) i Wybrzeżu Kości Słoniowej (1-5 III 1987), Poznań 1990, s. 107-118.

3.      J. Różański, W kręgu większych form narracyjnych u ludów Północnego Kamerunu, „Literatura Ludowa” 4-5 (1992), s. 3-22.

4.      J. Różański, Centrum Afrykańskie „Aduna” w Poznaniu miejscem współpracy i dialogu międzyreligijnego [w:] Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum w Obrze 20-21 kwietnia 1998 r., w: Wojciech Kluj (red.), Poznań 1999, s. 119-121.

5.      J. Różański, Początki misji oraz pierwsze struktury kościelne w Kamerunie północnym, „Saeculum Christianum” 7 (2000) nr 1, s. 83-116.

6.      J. Różański, Różne wymiary działalności misyjnej dzisiaj, „Nurt SVD” 34 (2000) z. 4, s. 51-74.

7.      J. Różański, Rodzimy charakter Kościoła północnokameruńskiego, „Annales Missiologicae Posnaniensis” 11 (2000) s. 217-238.

8.      J. Różański, Postawy polskich misjonarzy wobec miejscowych kultur, [w:] : S. Klein, J. Urban (red.), „Idźcie na cały świat”. Kapłani diecezji opolskiej na kontynentach świata, (Uniwersytet Opolski) Opole 2001, s. 25-46.

9.      J. Różański, Promocja ludzka w działalności misyjnej w Kamerunie północnym, „Annales Missiologicae Posnaniensis” 12 (2001) s. 109-119.

10.  J. Różański, Drogi duchowości afrykańskiej, [w:] Duchowość współczesnego Kościoła. Materiały z sympozjum z racji 185 rocznicy Wydziału Teologicznego, 16.05.2002 roku. Red. ks. Stanisław Urbański, Warszawa 2002 (UKSW), s. 53-65.

11.  J. Różański, Ziemia cierpi na skutek egoizmu człowieka. Kościół a ekologia, Nurt SVD (2002) nr 1, s. 35-48.

12.  J. Różański, Z tradycji ustnej sawanny kameruńskiej, „Afryka” (2002) nr 15, s. 43-64.

13.  J. Różański, Biblia a inkulturacja w kontekście afrykańskim [w:] Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią. Wybrane problemy przekładów biblijnych i teologii afrykańskiej, pod redakcją Andrzeja Halemby i Jarosława Różańskiego, Warszawa 2003, s. 7-18.

14.  J. Różański, Główne etapy i problemy szkolnictwa misyjnego w Afryce [w:] Wybrane problemy szkolnictwa w Afryce subsaharyjskiej pod redakcją Andrzeja Halemby i Jarosława Różańskiego, Warszawa 2003, s. 7-21.

15.  J. Różański, Udział polskich Sióstr Służebniczek NMP-Śląskich w pracy misyjnej w północnym Kamerunie, Annales Missiologici Posnanienses 13 (2003), s. 111-129.

16.  J. Różański, Potrzeba troski o ekologię, w: „Ecclesia in America”. Wybrane problemy Kościoła w Ameryce Południowej w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II. Pod red. Jarosława Różańskiego, Warszawa 2003, s. 205-221.

17.  J. Różański, Matka-rodzicielka – kobieta w tradycji północnokameruńskiej, [w:] Ewangelia między tradycją i współczesnością. Red. J. Różański, P. Szuppe, Warszawa 2003, s. 71-84.

18.  J. Różański, Główne kierunki kształtowania duchowości misjonarza, [w:] Przygotowanie misjonarzy – założenia i praktyka, (red.) Jarosław Różański, Warszawa 2004, s. 31-39.

19.  J. Różański, Świat dzieci pokrzywdzonych – Kamerun u schyłku XX w., [w:] Dzieci żyjące na ulicy – nowe zjawisko miast afrykańskich, (red.) Jarosław Różański, Warszawa 2004, s. 43-53.

20.  J. Różański, Misje między globalizacją, poszukiwaniem tożsamości kulturowej i integryzmem, [w:] Misjologia XXI wieku. W 20 rocznicę śmierci ojca Feliksa Zapłaty SVD – twórcy misjologii w Polsce. Materiały sympozjum misjologicznego w Misyjnym Seminarium Duchownym w pieniężnie, 8-10 listopada 2002. Red. A. Miotk SVD, Warszawa 2004, s. 101-113.

21.  J. Różański, Le charisme oblat en Europe, Documentation OMI, n°256 (français) février 2004, s. 11-15.

22.  J. Różański, El carisma oblato en Europa, Documentación OMI, n°256 febrero 2004s. 11-15.

23.  J. Różański, The Oblate charism in Europe, Documentation OMI, No. 256 (English) February 2004, s. 10-14.

24.  J. Różański, Polish Missionaries in West Africa [w:] Poland’s Relations with West Africa, (ed.) Zygmunt Łazowski, Warsaw 2004, 96-101.

25.  J. Różański, Cameroon – Africa’s Largest Polish Roman Catholic Mission Center, [w:] Poland’s Relations with West Africa, (ed.) Zygmunt Łazowski, [w:] Poland’s Relations with West Africa, (ed.) Zygmunt Łazowski, Warsaw 2004, s. 200-210.

26.  J. Różański, Wkład misjonarzy i misjonarek w poznawanie i ocalanie kultur kirdyjskich, [w:] J. Łapott, E. Prądzyńska, B. Zaborowska (red.), Afryka. 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie 18-19 kwietnia 2002 r., Szczecin 2004, s. 165-178.

27.  J. Różański, Duch oryginału czy dosłowności? W kręgu zagadnień inkulturacji i tłumaczenia Nowego Testamentu na język gidarski, [w:] S. Mikołajczak, T. Węcławski (red.), Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno 15-17 kwietnia 2002, Poznań 2004, s. 352-363.

28.  J. Różański, Udział polskich misjonarzy w ewangelizacji Azji, w: J. Różański (red.), „Ecclesia in Asia”. Wybrane problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, Missio-Polonia, Warszawa 2004, s. 167-175.

29.  J. Różański, Tradycyjne religie afrykańskie w listach misjonarzy, [w:] E. Śliwka (red.), „Wypłyń na głębię. Materiały Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Misyjnego Zakonów i Zgromadzeń Męskich i żeńskich, t. 2, Refleksja (Sesja naukowa), Gdańsk-Pieniężno 2004, s. 377-384.

30.  J. Różański, Udział polskich misjonarzy w ewangelizacji południowej Afryki, w: A. Kupiszewski, South Africa – Poland. Republika Południowej Afryki – Polska. Materiały z konferencji poświęconej 10-leciu niepodległości RPA, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004, s. 107-114.

31.  J. Różański, Umiędzynarodowienie misji północnokameruńskiej, „Saeculum Christianum” 11 (2004) nr 2, s. 133-167.

32.  J. Różański, Szczęście jako życie w harmonii ze wspólnotą i naturą. Koncepcja szczęścia wśród wybranych ludów sudańskich, [w:] A. Duszak, N. Pawlak (red.), Anatomia szczęścia. Emocje pozytywne w językach i kulturach świata, Warszawa 2005, s. 33-41.

33.  J. Różański, „Natura misyjna” Kościoła w świetle dekretu soborowego Ad gentes, „Światło Narodów” (2005) nr 4, s. 20-30.

34.  J. Różański, Miejscowa kultura wobec przemian społecznych i gospodarczych w środkowym Sudanie, [w:] A. Nadolska-Styczyńska (red.), Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, Wrocław-Łodź 2005, s. 240-249.

35.  J. Różański, Działalność misyjna wobec różnorodności językowej świata, [w:] S. Mikołajczak, wobec. Węcławski (red.), Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno 3-5 czerwca 2004 r., pod redakcją S. Mikołajczaka i ks. T. Węcławskiego, Poznań 2005, s. 271-281.

36.  J. Różański, Polscy oblaci na Madagaskarze (1980-2005), [w:] A. Żukowski (red.), Forum Politologiczne, t. 3, Kontakty polsko-afrykańskie. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Olsztyn 2005, s. 239-254.

37.  J. Różański, Kościół w Afryce i jego wyzwania według „Lineamenta”, [w:] J. Różański (red.), „Ecclesia in Africa”. Pojednanie, sprawiedliwość I pokój – wyzwania dla Kościoła w Afryce na początku XXI w., Missio-Polonia, Warszawa 2006, s. 29-41.

38.  J. Różański, Polscy misjonarze w krajach Afryki zachodniej, [w:] Z. Łazowski (red.), Państwa Afryki zachodniej. Fakty. Problemy stabilizacji i rozwoju. Polskie Kontakt, t. 1, Warszawa 2006, s. 282-287.

39.  J. Różański, Droga oblatów do Kanady, [w:] W. Kluj, J. Różański (red.), Polscy oblaci w służbie Polonii kanadyjskiej, Bernardinum, Pelplin 2007, s. 7-12.

40.  J. Różański, Encyklika „Fidei donum” jako odczytanie „znaków czasu” dla kontynentu afrykańskiego i całego Kościoła, „Światło Narodów” XXVII (2007) nr 4, s. 28-43.

41.  J. Różański, Od „wojny” do spotkania – język misjologiczny z końca XIX i z końca XX wieku [w:] P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka Język religijny dawniej i dziś, t. III, Poznań 2007, s. 159 – 171.

42.  J. Różański, Metody pracy misyjnej kard. Adama Kozłowieckiego, „Światło Narodów” XXVIII (2007) nr 1, s. 65-118.

43.  J. Różański, Polish missionaries and development aid in Africa, [w:] K. Trzciński (ed.), The State and Development in Africa and Other Regions: Past and Present. Studies and Essays in Honour of Professor Jan J. Milewski, Warsaw 2007, s. 135-147.

44.  J. Różański, Polscy oblaci na dalekiej Północy, [w:] W. Kluj, J. Różański (red.), Polscy oblaci w służbie Polonii kanadyjskiej, Pelplin 2007, s. 115-132.

45.  J. Różański, Przygotowanie do pracy misyjnej polskiego laikatu, „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie” LXXXI (2007) nr 11, s. 970-980.

46.  J. Różański, Różnorodność charyzmatów w służbie misjom, [w:] Misyjny charyzmat księdza Bosko. Wybrane materiały z obchodów Jubileuszu 25-lecia Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie, Warszawa 2007, s. 74-84.

47.  J. Różański, Współczesne wyzwania ewangelizacji w Afryce, „Tarnowskie Studia Teologiczne” (2007) T. XXVI, s. 5-25.

48.  J. Różański, Przemiany w systemie społeczno-politycznym północnokameruńskich Kirdi, [w:] Forum Politologiczne, t. 7, Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce, pod red. A. Żukowskiego, Olsztyn 2008, s. 309-340.

49.  J. Różański, Współcześni misjonarze męczennicy, [w:] Prześladowani i zapomniani. Raport o prześladowaniach chrześcijan w latach 2008-2008, red. W. Cisło, Warszawa-Włocławek 2008, s. 177-182.

50.  J. Różański, Praca polskich misjonarzy i misjonarek w Kamerunie, [w:] Państwa Afryki Zachodniej. Fakty, problemy stabilizacji i rozwoju, polskie kontakty, t. II, pod red. Z. Łazowskiego, [Towarzystwo Polsko-Nigeryjskie] Warszawa 2008, s. 560-570.

51.  J. Różański, Jan Paweł II wobec kultur afrykańskich, [w:] Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego, red. M. Rybka, [Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk] Poznań 2008, s. 91-99.

52.  J. Różański, Europa w misyjnej działalności Kościoła, [w:] Europa dla Chrystusa – Chrystus dla Europy. Reewangelizacja cywilizacji zachodniej, red. Bogdan Giemza SDS, [Wyd. Salwator] Kraków 2009, s. 13-46.

53.  J. Różański, Misjonarze wobec rodzimych kultur, [w:] Afryka na progu XXI wieku, t. 1, Kultura i społeczeństwo, (red.) J. Pawlik, M. Szupejko, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Warszawa 2009, s. 287-296.

54.  J. Różański, Słownictwo tradycyjnych religii afrykańskich. Nazwa religii, w: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), t. IV, Materiały z konferencji, Gniezno 22-24 września 2008, (red.) P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009, s. 91-98.

55.  J. Różański, Zmienność sojuszy: meandry politycznych elit czadyjskich, [w:] Forum Politologiczne, t. 9, Ugrupowania polityczne i ruchy społeczne w Afryce pod red. A. Żukowskiego, [Wyd. Instytut Nauk Społeczno-Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie] Olsztyn 2009, s. 11-41.

56.  J. Różański, Czarownica i jej syn. Kilka uwag o czarownictwie i wróżbiarstwie na kanwie bajki Tupuri (północny Kamerun), [w:] J. Malinowski, M. Wojtczak (red.), Toruńskie Studia o Sztuce Orientu, t. 4, A. Nadolska-Styczyńska (red.), Kultury Afryki w świetle tradycji, przemian i znaczeń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 19-25.

57.  J. Różański, Jan Paweł II nowy język i koncepcja misjologii, [w:] S. Mikołajczak, M. Wrzesniewska-Pietrzak, Jan Paweł II Odnowiciel Mowy Polskiej, WiS, Poznań 2009, s. 105-112.

58.  J. Różański, Communist Authorities and Missionary Activities in Poland, 1945-1990s, „Social Sciences and Missions” (2009), Volume 22, Number 2, pp. 292-310.

59.  J. Różański, Postrzeganie swojej misji oraz religii ewangelizowanych. Misjonarze w Afryce na przełomie XIX i XX w. oraz XX i XXI w., [w:] P. Zając (red.), Konflikty perspektyw w historii i praktyce misji, [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny] Poznań 2009, s. 105-117.

60.  J. Różański, Koncepcja inkulturacji, [w:] B. Przetak, K. Martyka (red.), 125 lat w służbie ubogim Chrystusowym – Sympozjum 1 maja 2009 r., Kraków 2009, s. 125-187.

61.  J. Różański, Różnorodność w pojmowaniu granic i własności ziemi w Republice Czadu, [w:] A. Żukowski (red.), Forum Politologiczne, t. 10, Przestrzeń i granice we współczesnej Afryce, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010, s. 319-336.

62.  J. Różański, Oblate Mission Today, in the Face of Challenges in Eastern Europe, [w:] O.B. Firth (ed.), Traibalizing Evangelization in the 21st Century. Challenges to Oblate Mission Today, Centre for Society & Religion, Mission Comitee OMI, Colombo-Rome 2010, s. 140-158.

63.  J. Różański, Kościół w służbie pojednania w Afryce. Kilka uwag na kanwie dokumentów i obrad II Synodu Biskupów Afryki, [w:] Z. Kupisiński, S. Grodź (red.), Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin, [Wydawnictwo KUL] Lublin 2010, s. 247-255.

64.  J. Różański, Kościół w drodze na Południe, „Studia Salvatoriana Polonica” 2010, t. 4, s. 27-38.

65.  J. Różański, Między izolacją i utrata tożsamości. Kultury Kirdi wobec współczesnych przemian, [w:] E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski (red.), Jedność i różnorodność: kultura vs. Kultury, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 201-213.

66.  J. Różański, Dlaczego i jak pomagać Afryce?, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” (2010) nr 6, s. 11-22.

67.  J. Różański, Przekłady tekstów biblijnych na język gidar (północny Kamerun), w: L. Fąs (red.), Biblia a misje, Pieniężno 2010, s. 297-310.

68.  J. Różański, Jan Paweł II – nowy język i koncepcja misjologii, [w:] S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak (red.), Jan Paweł II w trosce o słowo i prawdę, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2011, s. 50-75.

69.  J. Różański, Kościół katolicki w Czadzie wobec problemów gospodarczych, społecznych i politycznych kraju, [w:] A. Żukowski (red.), Forum Politologiczne, t. 12, Problemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011, s. 469-489.

70.  J. Różański, Głoszenie Ewangelii i promocja ludzka – dwa równorzędne filary działalności misyjnej, w: J. Stala (red.), Działalność misyjna i promocja ludzka. Teoria i praktyka eklezjalna, Lublin 2011, s. 41-56.

71.  I. Rokicka, J. Różański, „Dzieci w Polsce dzieciom Afryki” – przykład misyjnej pomocy w rozwoju, w: J. Stala (red.), Działalność misyjna i promocja ludzka. Teoria i praktyka eklezjalna, Lublin 2011, s. 219-230.

72.  J. Różański, Główne dziedziny inkulturacji, „Studia Theologica Varsaviensia” (2011) nr 2, s. 43-78.

73.  J. Różański, Pierwsze próby ewangelizacji Sudanu Południowego w XIX w., [w:] M. Szupejko, R. Wiśniewski (red.), Horyzonty kultury: pomiędzy ciągłością a zmianą, wyd. UKSW, Warszawa 2012, s. 126-142.

74.  J. Różański, Kościół katolicki w Sudanie w drugiej połowie XX w., [w:] W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Sudan – bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, Warszawa 2012, s. 249-265.

75.  J. Różański, Trzydzieści lat pracy misyjnej oblatów Maryi Niepokalanej na Madagaskarze, [w:] G. Krzyżostaniak, J. Różański (red.), W kręgu pracy polskich oblatów na Madagaskarze, Warszawa 2012, s. 57-91.

76.  J. Różański, Charyzmat oblacki w misji ad gentes, [w:] P. Zając (red.), Od rewolucji francuskiej do nowej ewangelizacji. Wokół osoby i charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda (1782-1861) w 150 rocznicę śmierci, Poznań 2012, s. 265-271.

77.  J. Różański, Apologia Kościoła we współczesnej Afryce, [w:] F. Krauze, P. Rabczyński, (red.), Apologia Kościoła dzisiaj, Gdańsk-Olsztyn-Bydgoszcz 2012, s. 19-33.

78.  J. Różański, Działalność misyjna a antropologia, w: M. Ząbek (red.), Antropologia stosowana, Warszawa 2013, s. 107-119.

79.  J. Różański, Być „obywatelem” w Kościele katolickim. Priorytet tożsamości duchowej nad jurydyczną, w: M. Ząbek (red.), Obywatelstwo na progu XXI w. Konteksty prawne i kulturowe, Warszawa 2013, s. 69-77.

80.  J. Różański, Założenia inkulturacji, „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” (2013) nr 1, s. 7-33.

81.  J. Różański, Fulbe w strefie Sudanu. Migracje, władza i pieniądze, w: W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan – kultury i migracje, Warszawa 2013, s. 47-64.

82.  J. Różański, Kapłaństwo w tradycyjnych religiach ludów Środkowego Sudanu, w: W. Cisło, J. Różański (red.), Kapłaństwo w religiach świata, Warszawa 2013, s. 257-283.

83.  J. Różański, Kościół misyjny, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” (2013) nr 4, s. 41-55.

84.  J. Różański, Misjologia, religioznawstwo i teologia ekumeniczna na ATK/UKSW w Warszawie, „Studia Theologica Varsaviensia” (2013) nr 1, s. 121-134.

85.  J. Różański, Radość głoszenia Ewangelii. Materiały formacyjne dla kapłanów, [w:] Z. Sobolewski (red.), IV Krajowy Kongres Misyjny: radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Konferencje dla poszczególnych grup wiernych. Scenariusze katechez dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Warszawa 2014, s. 83-99.

86.  J. Różański, Różnorodność charyzmatów zakonnych w służbie misjom. Materiały formacyjne dla zgromadzeń zakonnych, [w:] Z. Sobolewski, IV Krajowy Kongres Misyjny: radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Konferencje dla poszczególnych grup wiernych. Scenariusze katechez dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Warszawa 2014, s. 101-118.

87.  J. Różański, Wkład prof. dr. hab. Władysława Kowalaka SVD w rozwój misjologii w Polsce, [w:] J. Różański (red.), Misje i religie. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Władysławowi Kowalakowi SVD z okazji 45. lecia działalności misjologii na ATK/UKSW w Warszawie, Górna Grupa 2014, s. 11-25.

88.  W. Kowalak, J. Różański, Wykaz publikacji i zarys działalności naukowej prof. dra hab. Władysława Kowalaka SVD, [w:] J. Różański (red.), Misje i religie. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Władysławowi Kowalakowi SVD z okazji 45. lecia działalności misjologii na ATK/UKSW w Warszawie, Górna Grupa 2014, s. 27-49.

89.  J. Różański, M. Ząbek, Zarys dyskursu o uchodźcach sudańskich, [w:] W. Cisło, J Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan – napięcia i konflikty, Pelplin 2014, s. 259-304.

90.  J. Różański, Kościół w Chartumie a uchodźcy z Południa, [w:] W. Cisło, J Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan – napięcia i konflikty, Pelplin 2014, s. 305-327.

 1. J. Różański, Kirdi Traditional Religion and the Common Good, [w:] J. Pastuszak (ed.), Religion and Common Good Principles and starting points of interfaith dialogue in the context of contemporary social and political shifts, Olmouc 2015, s. 183-202.

92.  J. Różański, Panorama misji katolickich i polskiego zaangażowania misyjnego w Afryce, w: D. Cichy, W. Kluj, J. Różański, K. Szymczycha (red.), Polscy misjonarze w świecie. 50 lat od Dekretu soborowego „Ad gentes”. T. I, Afryka i Madagaskar, Górna Grupa 2015, s. 13-35.

93.  J. Różański, Missions in Northern Cameroon and development of local cultures, w: M. Ząbek (ed.), Sustainable development in Sub-Saharan Africa, University of Iringa (Tanzania) & Institute of Ethnology and Cultural Anthropology University of Warsaw, Iringa - Warsaw 2015, s. 139-154.

94.  J. Różański, Figuil – zarys dziejów miasta i centralnej misji polskich oblatów Maryi Niepokalanej w północnym Kamerunie, w:W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan – dziedzictwo przeszłości, Pelplin 2015, s. 163-197.

95.  J. Różański, Niloci z Sudanu Południowego, w: J. Różański, M. Ząbek (red.), Sudan – archeologia i historia, Warszawa 2015, s. 171-202.

96.  J. Różański, Recepcja Soboru Watykańskiego II w Republice Środkowoafrykańskiej, Czadzie i północnym Kamerunie, w: Białkowski M. (red.), Studia Soborowe, t. 2, cz. 2, Historia i recepcja Vaticanum II, Toruń 2015, s. 531-561.

97.  J. Różański, Przykłady wizualizacji Ewangelii i inkulturacji w architekturze sakralnej w północnym Kamerunie, w: W. Cisło, D. Jaszewska, A Piwko (red). Wizualizacja a ewangelizacja. Przeszłość i teraźniejszość, Warszawa 2015, s. 217-234.

98.  J. Różański, Nowe spojrzenie na misje ad gentes, w: Z. Sobolewski, J. Różański, K. Szymczycha, A. Sochal (red.), Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału. IV Krajowy Kongres Misyjny, Warszawa, 12-14 czerwca 2015, Górna Grupa 2015, s. 297-304.

99.  J. Różański, Misje i misjonarze w Azji i w Afryce/Missions and Missionaries in Asia and Africa, w: L. Buchalik, K. Podyma (red.), Polskie poznawanie świata. Kolekcja pozaeuropejska Muzeum Miejskiego w Żorach/The Polish Way of Learning the World. Non-European Collection of the Municipal Museum in Żory, Żory 2015, s. 115-130.

100.         J. Różański, Misje oblatów Maryi Niepokalanej w Afryce, w: W. Kluj, J. Różański (red.), Misje ad gentes Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Warszawa 2016, s. 75-97.

101.         J. Różański, Mahdi i mahdija a misjonarze i misje katolickie w relacji kombonianina Josefa Ohrwaldera, w: W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Sudan – wojna, polityka, uchodźcy, Pelplin 2016, s. 95-143.

102.         J. Różański, Szylluk, Dinka, Nuer – Niloci z Sudanu Południowego, w: M. Ząbek, E. Łubińska (red.), Zapomniana Afryka na starych pocztówkach, Warszawa 2016, s. 21-32.

103.         J. Różański, Bedża – Kuszyci z północno-wschodniego Sudanu, w: M. Ząbek, E. Łubińska (red.), Zapomniana Afryka na starych pocztówkach, Warszawa 2016, s. 33-38.

104.         J. Różański, Polscy oblaci wśród kanadyjskich Indian i Inuitów, w: W. Gliński (red.), Polonia kanadyjska – przeszłość i teraźniejszość, Warszawa 2016, s. 255-290.

105.         J. Różański, Islam a dżihad w basenie jeziora Czad, w: J. Różański, Ekstremizm muzułmański – nowe wyzwanie do dialogu?, Warszawa 2016, s. 45-60.

106.         J. Różański, Pielgrzymowanie papieża Franciszka do Afryki, „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” (2016) nr 2, s. 74-90.

 

 

Udział w redakcjach naukowych

 

a)      Redaktor naukowej serii wydawniczej: „Studia i Materiały Misjologiczne”

b)      Redaktor naczelny półrocznika „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne”

c)      Członek Rady Naukowej „Nurt. Półrocznik Misjologiczno-Religioznawczy” (wydawca: Verbinum / Wydawnictwo Księży Werbistów)

d)     Członek Komitetu Naukowego półrocznika „Afryka” (wydawca: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne)

 

Wypromowane magisteria (89)

2001

 1. Sobiech Anna, Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (1984-2000).

2002

 1. Soika Jacek, Implikacje antropologicznych podstaw promocji człowieka w działalności misyjnej w świetle dokumentu soborowego „Ad gentes” i posoborowych dokumentów Magisterium Kościoła.

2003

 1. Koczko Marzanna, Ewangelizacja wobec afrykańskich (subsaharyjskich) koncepcji śmierci i życia pozagrobowego.

2004

 1. Kacprzak Magdalena, Uzasadnienie i cel działalności misyjnej pod koniec XIX wieku na podstawie „Echa z Afryki” (1893–1899).
 2. Lachowska Katarzyna, Instytut Misyjny Laikatu w Warszawie (1978-2004).
 3. Pyskło Katarzyna, Współczesne problemy ewangelizacji misyjnej w Argentynie na podstawie polskich czasopism misyjnych (1990 – 2003).
 4. Ślusarczyk Olga, Wyzwania ewangelizacji w przemówieniach i homiliach Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Ameryki Łacińskiej (1979-2002).
 5. Zbroszczyk Grzegorz, Wkład polskich fideidonistów w rozwój Kościoła katolickiego w Zambii.

2005

 1. Basałaj Magdalena, Wkład polskich misjonarzy i misjonarek w rozwój kultu Miłosierdzia Bożego w wybranych krajach misyjnych
 2. Czałka Anna, Koncepcja i praktyka promocji ludzkiej w listach misjonarzy z Afryki i Madagaskaru w latach 80-tych XX wieku
 3. Kalagasidis Christoforos, Nowy paradygmat w pismach Fritjofa Capry.
 4. Wieczorek Piotr, Organizacja „Kirche In Not/Ostpriesterhilfe” i jej działalność ewangelizacyjna.
 5. Żmuda Monika, Działalność misyjna polskich Franciszkanek Misjonarek Maryi w Afryce Zachodniej .
 6. Żmuda Magdalena, Działalność misyjna Polskich werbistów w Ghanie.

2006

 1. Kamińska Elżbieta, Fałszywe koncepcje etyki życia rodziny we współczesnej kulturze na kanwie Familiaris Consortio Jana Pawła II.
 2. Kiliański Marcin, Działalność misjonarzy ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Togo.
 3. Mańka Barbara, Działalność misyjna polskich Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Afryce Wschodniej
 4. Pruszkowska Joanna, „Czarne suknie” i „Czerwone Twarze” – Huroni w Relacjach  jezuitów z lat 1625 – 1650.
 5. Puchała Kinga, Wkład Polaków w rozwój misji mariannhillskiej na przełomie XIX i XX w. w południowej Afryce
 6. Siemienas Justyna, Duchowość misyjna bł. Alojzego Ligudy SVD
 7. Stefańska Izabela Elżbieta, Powinności świata i Kościoła wobec cudzoziemców według prawa i praktyki Rzeczypospolitej Polskiej oraz orędzi Jana Pawła II na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
 8. Szurgot Jerzy, Wkład polskich salezjanów w rozwój Kościoła w Afryce Środkowej.
 9. Zając Joanna, Szerzenie idei misyjnej w programie Komisji Episkopatu Polski ds. Misji „Mój szkolny kolega z Afryki”
 10. Woch Radosław, Misje na polskich stronach internetowych

2007

 1. Bączek Emila, Wkład Kościoła w poszanowanie praw dziecka w Afryce i Ameryce Łacińskiej w świetle wybranych czasopism misyjnych w latach 1995-2005.
 2. Dąbrowska Monika, Cechy charakterystyczne duchowości o. Mariana Żelazka SVD w świetle „Redemptoris missio”.
 3. Eljasiak Marta, Rozumienie kultury w wybranych dokumentach Pawła VI i Jana Pawła II.
 4. Gąsowska Wioleta, Rola „Echa z Afryki” w popieraniu zniesienia niewolnictwa.
 5. Grochowska Anna, Kościół wobec problemów dzieci na podstawie „Posyłam Was” (1994-2004).
 6. Kowalczyk Milena, Wybrane problemy ewangelizacji Afryki w XIX wieku na podstawie Misji Katolickich w latach 1882-1892.
 7. Liszewska Bogumiła, Życie i działalność Wandy Piecuch-Piotrowskiej, misjonarki i lekarki.
 8. Lubańska Beata, Fenomen globalizacji w publikacjach Newsweek-Polska 2001-2003.
 9. Łasińska Aleksandra, Moralno – społeczne problemy związane z wystąpieniem AIDS w Polsce na podstawie „Gazety Wyborczej” oraz „Tygodnika Powszechnego”.
 10. Maliszewska Anna, Małżeństwo sakramentalne w konfrontacji z sytuacją społeczno – prawną współczesnego Togo.
 11. Markiewicz Agata, Ekumeniczna nagroda filmowa.
 12. Milunas Joanna, Świat nadnaturalny w tradycyjnych religiach afrykańskich według polskiej literatury afrykanistycznej.
 13. Mironiuk Weronika, Motywy i cele wyjazdu osób świeckich na misje.
 14. Pakuła Justyna, Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco – studium historyczno – teologiczne.
 15. Piętka Cezary, Wkład polskich Braci Mniejszych Konwentualnych w rozwój Kościoła w Tanzanii.
 16. Prokop Dorota, Rola praktyk pobożnościowych w kształtowaniu ideału świętej żony I matki. Św. Joanna Beretta Molla.
 17. Rokosz Barbara, „Papieskie Intencje Misyjne – Misje Dzisiaj ” (1983-2005). Studium historyczno – bibliograficzno – misjologiczne.
 18. Suwińska Agnieszka, Współczesne problemy ewangelizacji misyjnej w Rwandzie na podstawie polskich czasopism misyjnych w latach 1994 – 2004.
 19. Ślusarczyk Agnieszka, Działalność misyjna polskich franciszkanów w Zambii.
 20. Ziółkowska Zuzanna, Byty niebiańskie i ich przedstawienia na wybranych ikonograficznych przykładach.

2008

45.  Ciarcińska Maria, Posługa misyjna s. Krystyny Ignaczak w Kamerunie Północnym

46.  Domańska Izabela, Płocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę (1982-2006)

47.  Fijałkowska Katarzyna, Wyrzezanie kobiet w publikacjach polskich

48. Filipek Ewa, Działalność pierwszych polskich klasztorów franciszkańskich w środowisku miejskim w świetle literatury polskojęzycznej.

49.  Nietrzebka Katarzyna, Działalność polskich misjonarzy na podstawie czasopisma „Misje Dzisiaj” w latach 1983-2007.

50.  Rokicka Ilona, Projekty realizowane przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w Polsce jako odpowiedź na problemy dzieci Afryki (2001-2007)

51. Rokicki Patryk, Misje ad gentes w publikacjach „Gazety Wyborczej i Papieskich Orędzi Misyjnych.

52.  Stasiak Julita, Odpowiedź Małych Braci i Małych Sióstr Jezusa na problemy mieszkańców Afryki Północnej.

53.  Wdowiak Marcin, Problemy Afryki w wypowiedziach Jana Pawła II podczas pielgrzymek kontynentalnych.

54.  Zielińska Anna, Działalność misjonarzy w Afryce na podstawie czasopisma Misjonarze Kombonianie w latach 1995-2007.

 

2009

55.  Bogusiak Małgorzata, Afryka Subsaharyjska i jej mieszkańcy w listach polskich misjonarzy opublikowanych w „Misjach katolickich” w latach 1882-1909

56.  Czuba Michał, Relacje katolików i protestantów w Afryce na początku XX w. na podstawie listów misjonarzy publikowanych w Echu a Afryki w latach 1900-1914.

57.  Juszczyk Henryk, Salezjański Ośrodek Misyjny (1981 – 2008)

58.  Kisiel Anna, "Misjonarze Kombonianie" Dwumiesięcznik. Studium historyczno-bibliograficzno-misjologiczne.

59.  Klimczyk Katarzyna, Działalność polskich misjonarzy w Afryce na podstawie biuletynu misyjnego „Głoście Ewangelię“.

60.  Kołodziejski Leon, Wkład polskich misjonarzy ze Zgromadzenia Ducha Świętego w rozwój Kościoła katolickiego w Kamerunie.

61.  Mowińska Anna, Rola misji katolickich w szkolnictwie afrykańskim

62.  Pawelec Joanna, Działalność polskich misjonarzy Salezjanów w świetle czasopisma "Misje Salezjańskie" w latach 1988 - 2007.

63.  Simiątkowska Agnieszka, Misjologia na ATK/UKSW w latach 1995 – 2006.

64.  Szklarska Aleksandra, Działalność polskich misjonarzy w Afryce w świetle czasopisma „Z pomocą” w latach 1976-1992.

65.  Wach Przemysław, Powstanie i rozwój Komisji Episkopatu Polski do Spraw Misji

 

2010

66.  Ładyko Marta, Misje w Paragwaju w świetle czasopisma „Misjonarz” w latach 1983-2007.

67.  Reczko Marcin, Metoda pracy misyjnej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Togo na przełomie XIX i XX w.

68.  Slégr Jirí, Misijni povolani a odpovednost v dile Jana Pavla II. [licencjat kościelny z misjologii]

69.  Smolak Daria, Główne problemy państwa i Kościoła w Zimbabwe w świetle literatury polskiej.

70.  Sołtysik Elżbieta, „Murzynek” (1913 – 1939), miesięczniki ilustrowany dla dzieci i młodzieży. Studium historyczno – misjologiczne. [licencjat kanoniczny z misjologii]

71.  Zrelli Magdalena, Życie religijne kobiety w Tunezji na podstawie literatury polskojęzycznej i badań własnych.

 

2011

72.  Fidler Artur, Jezuicka metoda misyjna na podstawie listów misjonarzy (XVII - XVIII w.).

73.  Łuszcz Jacek, Szkoła Sobotnia w Coventry jako miejsce wychowania religijnego, kulturalnego i patriotycznego dzieci i młodzieży.

74.  Sępioł Piotr, Problemy pojednania, sprawiedliwości i pokoju w Afryce Wschodniej w świetle dokumentów miejscowych episkopatów oraz I i II Synodu Biskupów poświęconego Afryce.

75.  Zapała Paulina, Afrykanie wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II.

 

2012

76.  Szoda Iwona, Prezentacja idei misyjnej na łamach „Światła Narodów” – kwartalnika Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce.

 

2013

77.  (21.01) Marciniak Jan, Jan Paweł II a kultury afrykańskie.

78.  (27.06 UAM) Ziomek Jacek, Katolicka praktyka chrztu dzieci wobec gidarskich obrzędów narodzinowych.

79.  (1.07) Wesołowski Kamil, Świat duchów w tradycyjnych religiach afrykańskich na podstawie literatury polskojęzycznej.

80.  (24.10) Nizielska Agnieszka, Posługa Biura Diecezjalnego Służb Medycznych w Archidiecezji Bukavu (Demokratyczna Republika Konga).

81.  (24.10) Urbańska Agnieszka, Reklama akcji misyjnej na przykładzie MIVA i AD GENTES.

 

2014

82.  (UAM) Glabas Grzegorz, Działalność misjonarska w Afryce Subsaharyjskiej na podstawie publikacji czasopisma „Misyjne Drogi”

83.  (25.06) Glazer Honorata, Działalność ruchu modlitewnego Misji Świetej Teresy od dzieciątka Jezus w Polsce w latach 1996-2011.

84.   (25.06) Mackiewicz Paulina, Pneumatologiczne podstawy misji „Ad gentes” na podstawie literatury polskojęzycznej.

85.   (25.06) Szczepańska Karolina, Działalność polskich salwatorianów w Afryce (1968-2013).

 

2015

86.  (25.06) Wasilewski Dominik, Działalność parafii Segerea w diecezji Dar es Salaam w Tanzanii (1999-2014).

87.  Ceglińska Monika, Powstanie i działalność Miva-Polska (2000-2013).

 

2016

88.  Marciniak Ewa, Powstanie i działalność misji katolickiej Monasao w Republice Środkowoafrykańskiej.

89.  Bojańczyk Andrzej, Praca polskich werbistów w Indonezji w latach 1965-1010.

 

Wypromowane doktoraty (23)

 1. Ks. Tomasz Atłas, Ruch charyzmatyczny w Republice Konga i jego wpływ na kształtowanie życia osobistego i społecznego. Rozpoczęcie przewodu – 21.02.2005, zakończenie przewodu – 23.05.2005.
 2.  Ks. Midura Marian, Wkład polskich misjonarzy i misjonarek w rozwój Kościoła katolickiego w Senegalu. Rozpoczęcie przewodu – 6.06.2005, zakończenie przewodu – 22.05.2006.
 3.  Ks. Szczodrowski Romuald, Misyjny wymiar działalności Marii Teresy Linssen i Communio in Christo. Rozpoczęcie przewodu – 27.06.2005, zakończenie przewodu – 12.06.2006.
 4. Anna Michalak, Wpływ hausańskich przekładów Biblii na ewangelizację północnej Nigerii. Rozpoczęcie przewodu – 17.01.2005, zakończenie przewodu – 19.03.2007.
 5. Ks. Norbert Lis, Działalność polskich misjonarzy i misjonarek w Tanzanii. Obrona pracy doktorskiej – 8.01.2008, zakończenie przewodu – 14.01.2008.
 6. Grzegorz Lendzion, Formy współpracy misyjnej w okresie II Rzeczpospolitej (na podstawie prasy misyjnej). Rozpoczęcie przewodu – 25.06.2007, zakończenie przewodu – 17.03.2008.
 7.  (09.04) Aldona Piwko, Recepcja islamu w Polsce (1918 – 2005), (UKSW). Rozpoczęcie przewodu – 12.06.2006, zakończenie przewodu – 14.04.2008.
 8.  Magdalena Basałaj, Działalność polskich Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chinach (1929-1946). Rozpoczęcie przewodu – 18.02.2008, zakończenie przewodu – 30.06.2008.
 9.  Grzegorz Krzyżostaniak OMI, Inkulturacja obrzędów przejścia na Madagaskarze, (UKSW) Warszawa 2009. Obrona pracy doktorskiej – 4.03.2009, zakończenie przewodu – 16.03.2009.
 10. Krzysztof Tyliszczak TChr, Rola młodzieżowych Kursów Loreto w duszpasterstwie polonijnym w Europie Zachodniej. Obrona pracy doktorskiej –5.05.2009, zakończenie przewodu – 18.05.2009.
 11. Andrzej Jasiński SAC, Działalność księży pallotynów w Rwandzie i Demokratycznej Republice Konga (1973- 2003), (UKSW) Warszawa 2011. Rozpoczęcie przewodu – 25.01.2010, zakończenie przewodu – 23.01.2012.
 12. Wiesław Macek, Ewangelizacja Japonii a synkretyzm religijny, Warszawa 2012. Obrona pracy doktorskiej – 08.10.2012, zakończenie przewodu – 15.10.2012.
 13.  Ks. Bogusław Kieżel, Specyfika ewangelizacji inkulturacyjnej Afrobrazylijczyków, Warszawa 2012. Obrona pracy doktorskiej –31.01.2013, zakończenie przewodu – 18.02.2013.
 14. Bogusław Dąbrowski OFMConv, Specyfika ewangelizacji inkulturacyjnej grupy etnicznej Baganda na przykładzie diecezji Kasana-Luweero, Warszawa 2013. Obrona pracy doktorskiej – 05.06.2013, zakończenie przewodu – 24.06.2013.
 15. Leon Kołodziejski, Działalność polskiego duchowieństwa na rzecz Polonii na terenie Anglii i Walii po II wojnie światowej, Warszawa 2013. Rozpoczęcie przewodu – 23.09.2013, zakończenie przewodu – 18.11.2013.
 16. Ks. Mariusz Misiorowski, Ewangelizacja inkulturacyjna ludu Baka w Kamerunie Wschodnim, Warszawa 2013. Rozpoczęcie przewodu – 19.11.2012, zakończenie przewodu – 18.11.2013.
 17. Marcin Wrzos OMI, Główne idee teologiczne polskiego czasopiśmiennictwo misyjnego po II wojnie światowej, Warszawa 2013. Obrona pracy doktorskiej – 02.12.2013, zakończenie przewodu – 16.12.2013.
 18.  Ks. Jiří Šlégr, Hlavní teologické ideje Českých misijních katolických časopisů (1900–1950), Varsava 2013. [Główne idee teologiczne czeskich katolickich czasopism misyjnych (1900 - 1950)]. Obrona pracy doktorskiej – 26.03.2014, zakończenie przewodu – 29.04.2014.
 19. Woźniak Łukasz OFMCap, Synkretyczny Kult Bwiti jako problem duszpasterski Kościoła w Gabonie, Warszawa 2014 [temat zatwierdzony 24.09.2012; obrona pracy 4.11.2014; zakończenie przewodu – 17.11.2014].
 20. Ks. Marek Król, Działalność misyjna Amerykańskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów pw. św. Augustyna w diecezji Mendi w Papui Nowej Gwinei w latach 1955-2005, Warszawa 2015 [temat zatwierdzony 01.06.2015; obrona pracy 3.11.2015; zakończenie przewodu – 16.11.2015].
 21. Ks. Ryszard Zalewski, Szkoły Sobotnie jako wyraz troski Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii o polskich emigrantów, Warszawa 2015 [temat zatwierdzony 01.06.2015; obrona pracy 10.12.2015; zakończenie przewodu – 14.12.2015].
 22. Alicja Rezmer, Działalność misyjna diecezji pelplińskiej w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Kościoła, Warszawa 2016 [temat zatwierdzony 23.09.2013; obrona pracy 9.11.2016; zakończenie przewodu – 21.11.2016].
 23. Henryk Jankowski, Ewangelizacja inkulturacyjna Indian Yanomami w południowej Wenezueli, [temat zatwierdzony 23.09.2013; obrona pracy 31.01.2017; zakończenie przewodu 20.02.2017].

 

Promotor doktoratu honoris causa UKSW dla kard. Adama Kozłowieckiego, nadanego przez Senat UKSW w Warszawie 22 marca 2007 r.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach