Zmarł o. dr hab. Antoni Kurek OMI

W niedzielę 6 lipca 2014 r. w szpitalu w Lublińcu na Śląsku zmarł o. Antoni Kurek OMI. Pogrzeb odbędzie się w Lublińcu w środę 9 lipca 2014 r. o godz. 11.00 (Msza św. w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki).

O. dr hab. Antoni Kurek OMI (1931-2014), pracownik naukowo-dydaktyczny ATK/UKSW w latach 1977-2003.


O. Antoni Kurek OMI, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie misjologii, prof. UKSW wniósł znaczny wkład w rozwój misjologii na Akademii Teologii Katolickiej.

Urodził się 22 czerwca 1931 r. w Wodzisławiu Śląskim. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1955 r. W latach 1950-1956 odbył studia seminaryjne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. W latach 1965-1967 studiował socjologię na Université de Lille (Francja), a w latach 1969-1973 – misjologię na ATK. W 1973 r. obronił magisterium (Cel działalności misyjnej kościołów prawosławnych), w 1975 r. – doktorat (Idea misyjna w pismach reformatorów oraz teologów okresu ortodoksji reformacyjnej). Od 10 lutego 1976 do 7 czerwca 1977 r. realizował badania terenowe w Kamerunie. Pracując wśród rodzimej ludności, gromadził materiały, które posłużyły później do napisania rozprawy habilitacyjnej. Drugą, trzymiesięczną wyprawę do Afryki odbył wraz z o. Feliksem Zapłatą SVD latem 1980 r. W latach 1987-1988 przebywał we Francji na stypendium rządowym. W 1990 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Wierzenia i obrzędy Gidarów, ludu północnokameruńskiego. Studium historyczno-hermeneutyczne.
W 1977 r. o. Antoni Kurek rozpoczął pracę na ATK w ramach godzin zleconych. W 1978 otrzymał etat adiunkta przy Katedrze Homiletyki, a w 1982 r. – przy nowo powstałej Katedrze Historii Misji i Religii. W 1994 r. objął kierownictwo Katedry Historii Misji. W 1995 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Funkcję kierownika Katedry Historii Misji pełnił także po przekształceniu Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aż do przejścia na emeryturę 30 września 2003 r.
O. Antoni Kurek OMI jest autorem wielu publikacji naukowych oraz artykułów popularnonaukowych. Wypromował 8 doktorów oraz 54 magistrów.
Problematyka pracy naukowo-badawczej o. Antoniego Kurka dotyczyła głównie misjologii (katolickiej i pozakatolickiej) w rozwoju historycznym oraz etnografii Afryki.

treść

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach