ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD, prof. UKSW

O. Tomasz Szyszka SVD (ur. 1960), po dwuletnim studium filozofii w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Werbistów w Nysie kontynuował dalsze studia teologiczne w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej w Sankt Augustin koło Bonn, gdzie po ukończonych studiach i praktyce duszpasterskiej, w roku 1990 przyjął święcenia kapłańskie. Podjęte studia licencjackie z zakresu misjologii zwieńczył obroną pracy pt. Die Lystra-Perikope (Apg 14,8-18) als ‚Muster der Evangelisierung bei den Heiden’ und ihre Relevanz im Kontext der Missionsgeschichte. Od roku 1992, przez kolejne sześć lat pracował w Boliwii na Altiplano, gdzie pełnił funkcje duszpasterskie, administracyjne, był też wykładowcą na wydziale katechetycznym Uniwersytetu Katolickiego oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego ludu Ajmara (ITEPA) w Laja. Podczas pobytu w Ameryce Łacińskiej uczestniczył w corocznych spotkaniach teologii andyjskiej (teología andina) organizowanych w Boliwii i Peru oraz w pracach diecezjalnej komisji inkulturacji. Po powrocie do Polski podjął studia doktoranckie z zakresu misjologii, uwieńczone pracą pt. Specyfika ewangelizacji inkulturacyjnej ludu Ajmara, obronionej na Uniwersytecie Opolskim w roku 2005. W latach 2004-2007 pełnił funkcję prowincjalnego sekretarza ds. misji Zgromadzenia Słowa Bożego w Polsce. W roku 2015 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego przedstawiając pracę Redukcje jezuickie Maynas w Górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku. Ujęcie historyczno-misjologiczne. Jest profesorem uczelni w katedrze misjologii na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Zajmuje się głównie problematyką historii ewangelizacji oraz inkulturacji w Ameryce Łacińskiej. Współpracuje jako wykładowca z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz z Instytutem Jana Pawła II, zajmując się opracowaniem pielgrzymek Jana Pawła II do Ameryki Łacińskiej. Jest członkiem Instytutu Misjologicznego (Missionswissenschafliches Institut) w Sankt Augustin k. Bonn oraz członkiem założycielem oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Misjologów Polskich. W latach 2017-2022 pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Misjologów Polskich.

 

A. Wykaz autorskich publikacji naukowych 

a. książki autorskie 

1) T. Szyszka, Redukcje jezuickie Maynas w Górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku. Ujęcie historyczno-misjologiczne, Warszawa 2015 (seria: Studia i Materiały Misjologiczne, nr 34).

2) T. Szyszka, Listy różne ku chwalebnej ciekawości i chrześcijańskiemu zbudowaniu służące, jezuickich misjonarzy z Ameryki Hiszpańskiej, Poznań 2015 (seria: Kościół w Ameryce Łacińskiej, nr 3).  

 

b. książki pod redakcją  

1) T. Szyszka, A. Wąs (red.), Oblicza Jezusa Chrystusa w kulturach i religiach świata, Warszawa 2007 (seria: Dialog Kultur i Religii, nr 2).  

2) T. Szyszka (red.), Ojciec Marian Żelazek SVD - Ojciec Trędowatych. Father Marian Żelazek SVD – The Father of the Lepers, Warszawa 2008 (seria: Studia i Materiały Misjologiczne nr 15).  

3) Struzik Z., Szyszka T. (red.), Jan Paweł II w Ekwadorze, Warszawa 2009.

4) Struzik Z., Szyszka T. (red.), Jan Paweł II w Peru, Warszawa 2009.    

5) Struzik Z., Szyszka T. (red.), Jan Paweł II w Boliwii, Warszawa 2013. 

6) Struzik Z., Szyszka T. (red.), Jan Paweł II w Paragwaju, Warszawa 2014. 

7) Struzik Z., Szyszka T. (red.), Jan Paweł II w Argentynie, Warszawa 2015. 

8) Struzik Z., Szyszka T. (red.), Jan Paweł II w Chile, Warszawa 2016.

9) Struzik Z., Szyszka T. (red.), Jan Paweł II w Ameryce Środkowej, Warszawa 2017.

10) Struzik Z., Szyszka T. (red.), Jan Paweł II w Kolumbii, Warszawa 2018.

11) Szyszka T. (red.), Trójca Święta w kontekstach kulturowych, Warszawa 2018.

12) Struzik Z., Szyszka T. (red.), Jan Paweł II w Meksyku, Warszawa 2019.

13) Struzik Z., Szyszka T. (red.), Jan Paweł II na Kubie, Warszawa 2020.

 

c. wybrane artykuły naukowe

1. Desde un bilingüe forzado hacia un bilingüe optado en la evangelización del pueblo Aymara, “Verbum SVD” (2002) nr 43, s. 439-458.

2. Wyzwanie do ewangelizacji kultury według adhortacji Jana Pawła Ecclesia in America, [w:] J. Różański (red.), Ecclesia in America, Warszawa 2003, s. 75-102.

3. Zręby autochtonicznej religijności ludu Ajmara, „Teologia Praktyczna” (2003) nr 3, s. 77-91.  

4. Pierwsza mowa misyjna św. Pawła w Listrze (Dz 14, 8-18) jako „wzorzec dla ewangelizacji pogan” (RMis 25), „Nurt SVD” (2003) nr 2, s. 7-43.  

5. Misyjny charyzmat Zgromadzenia Słowa Bożego, „Światło Narodów” (2006) nr 142, s. 6-24. 

6. Małżeństwo w świece andyjskim, „Nurt SVD” (2006) nr 3-4, s. 57-69.

7. Kontekstualizacja oblicza Jezusa Chrystusa w Ameryce Łacińskiej, [w:] T. Szyszka, A. Wąs (red.), Oblicza Jezusa Chrystusa w kulturach i religiach świata. (Seria: Dialog Kultur i Religii nr 2), Warszawa 2007, s. 97-112; 167-190. 

8. Pomoc Kościoła w Polsce dla dzieła ojca Mariana Żelazka w Indiach, [w:] T. Szyszka (red.), Ojciec Marian Żelazek SVD - Ojciec Trędowatych. Father Marian Żelazek SVD – The Father of the Lepers. (Seria: Studia i Materiały Misjologiczne nr 15), Warszawa 2008, s. 99-124. 

9. Zaangażowanie Zgromadzenia Słowa Bożego w dzieło Ewangelizacji Chin, [w:] D. Klejnowski-Różycki (red.), Chrystologia chińska. Teologia i Kościół w kontekście chińskim, Opole 2008, s. 157-170.

10. La imagen de Pablo en Los Hechos de los Apóstoles presentado por medio del encuentro en Listra, “Verbum SVD” (2009) nr 1, s. 57-91. 

11. Meandry zamierzeń inkulturacyjnych w Chinach, [w:] P. Zając (red.), Konflikty perspektyw w historii i praktyce misyjnej, (Seria: Colloquia disputationes nr 13), Poznań 2009, s. 263- 280.

12. Redukcje jezuickie i muzyka baroku misyjnego, [w:] M. F. Gawrycki (red.), Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Warszawa 2009, s. 131-140. 

13. Spotkanie Jana Pawła II z autochtonami Ekwadoru, [w:] Z. Struzik, T. Szyszka (red.), Jan Paweł II w Ekwadorze, Warszawa 2009, s. 79-127.

14. Zmagania ewangelizacyjne w Ameryce Łacińskiej okresu kolonialnego, [w:] M. F. Gawrycki (red.), Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Warszawa 2009, s. 120-130. 

15. Z doświadczeń formacji misyjnej Kościoła w Polsce, [w:] 25-lecie Centrum Formacji Misyjnej, Warszawa 2009, s. 13-42.

16. La parroquia como ambiente evangelizadoro y misionario, “Verbum SVD” (2010) nr 3, s. 251-276.  

17. Teologia misyjna św. Łukasza, [w:] L. Fąs (red.), Biblia a misje, Pieniężno 2010, s. 253-277.  

18. Ameryka z Chrystusem: słucha, uczy się i przepowiada”. Amerykański Kongres Misyjny CAM3-COMLA8 w Quito – 2008, „Studia Misjologiczne” (2010) nr 3, 104-117.  

19. Historia ewangelizacji królestwa Quito, "Nurt SVD" (2010) nr 2, s. 89-123.

20. Ewangelizacja kultur autochtonicznych w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Peru. Spotkania papieża z peruwiańskimi Indianami, [w:] Z. Struzik, T. Szyszka (red.), Jan Paweł II w Peru, Warszawa 2011, s. 105-145.

21. Realia pracy ewangelizacyjnej w Peru na przełomie XX i XXI wieku, „Nurt SVD” (2011) nr 1, s. 191-228.   

22. Redukcje jezuickie. Modelowy projekt promocji ludzkiej z okresu kolonialnego, [w:] J. Stali (red.), Działalność misyjna i promocja ludzka. Teoria i praktyka eklezjalna, Lublin 2011, s. 271-293.

23. Wymiar ewangelizacyjny Instrucción de la orden que se ha de tener en la doctrina de los naturales z roku 1545, autorstwa biskupa limskiego Jerónimo de Loaysa, “Studia Warmińskie” (2011) nr 48, s. 117-136. 

24. Źródło idei misyjnej, “Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” (2011) nr 2, s. 77-124.

25. Misjologiczna refleksja nad problematyką latynoamerykańską w sekcji misjologii ATK/UKSW, „Studia Theologica Varsaviensia” (2011) nr 2, s. 99-127.

26. Tradycyjne formy religijności andyjskiej fundamentem współczesnej tożsamości ludu Ajmara w Boliwii, [w:] A.M. Solarz, H. Schreiber (red.), Religia w stosunkach międzynarodowych. 10-lecie współpracy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (SVD), Warszawa 2012, s. 255-264.  

27. Głoszenie Słowa Bożego (Ewangelii) jako cel misji, „Lumen Gentium” (2012) nr 1, s. 56-88. 

28. Znaczenie pielgrzymek papieskich dla przemian społecznych w krajach Ameryki Łacińskiej (Boliwia, Ekwador, Peru), [w:] Z. Struzik, P. Skibiński (red.), „Brama de wolności” III pielgrzymka Jana Pawła II de Polski, Warszawa 2012, s. 79-93 [tłumaczenie hiszpańskie: 95-111]. 

29. Polityka zdrowotna w redukcjach jezuickich Ameryki Południowej, [w:]  W. Lizak, A. M. Solarz (red.), Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2013, s. 211-236.

30. Zamierzenia inkulturacyjne Kościoła w Ameryce Łacińskiej, „Lumen Gentium” (2013) nr 1, s. 62-123. 

31. Przyczyny oraz sposoby zaradzania sytuacjom kryzysowym w systemie redukcji jezuickich w Maynas, [w:] G. Noszczyk, C. Smuniewski (red.), Kryzys i prawda. Imperatywy przywracanego porządku. (Seria: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 75), Katowice 2013, s. 152-170. 

32. Problem ubóstwa oraz różnorodność kulturowo – etniczna Boliwii w nauczaniu Jana Pawła II podczas wizyty w Boliwii, [w:] Z. Struzik, T. Szyszka (red.), Jan Paweł II w Boliwii, Warszawa 2013, s. 175-208 / tłumaczenie: El problema de la podreza, así como la diversidad cultural y étnica en las ense?anzas de Juan Pablo II durante su vistita a Bolivia, [w:] Z. Struzik, T. Szyszka (red.), Jan Paweł II w Boliwii, Warszawa 2013, s. 211-247.

33. Yatiri - andyjski kapłan? [w:] W. Cisło, J. Różański (red.), Kapłaństwo w religiach świata, Warszawa 2013, s. 229-254.   

34. Historia ewangelizacji Charcas (Boliwia) w XVI – XVIII wieku, „Nurt SVD” (2013) nr 2, s. 92-122.

35. Praktyka misyjna w krajach latynoamerykańskich, „Ameryka Łacińska” (2014) nr 1, s. 41-59.

36. Chińskie oblicza Jezusa Chrystusa. Wystawa autorstwa ojca Romana Malka SVD, „Nurt SVD” (2014) nr 2, s. 87-121.

37. Kontrowersje wokół spotkania Jana Pawła II z Indianami Paragwaju, [w:] Z. Struzik, T. Szyszka (red.), Jan Paweł II w Paragwaju, Warszawa 2014, s. 77-106.

38. Na styku Ewangelii z kulturami indiańskimi, "Veritati et Caritati" (2014) nr 2, s. 317-339. 

39. Muzyka i śpiew jako środek ewangelizacji kolumbijskich Indian na przykładzie jezuickiej doktryny Fontibón, [w:] J. Różański (red.), Misje i religie. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Władysławowi Kowalakowi SVD z okazji 45-lecia działalności misjologii w ATK i UKSW w Warszawie, Górna Grupa 2014, s. 141-159.

40. Andyjskie sanktuarium maryjne w Copacabanie. Miejsce podwójnej modlitwy, [w:] W. Cisło, J. Różański (red.), Miejsca modlitwy i miejsca święte w religiach świata, Warszawa 2014, s. 291-314.

41. Podążać za człowiekiem. Perspektywa misjologiczna, [w:]  D. Cichy (red.), Misja Kościoła i migracje, Warszawa 2014, s. 135-148. / tłumaczenie: To Follow the Man: the Missiological Perspective, [w:]  D. Cichy (red.), Misja Kościoła i migracje, Warszawa 2014, s. 149-162. 

42. Indianie z Argentyny w nauczaniu i podczas spotkań z Janem Pawłem II, [w:] Z. Struzik, T. Szyszka (red.), Jan Paweł II w Argentynie, Warszawa 2015, s. 77-108.

43. Wysiłki ewangelizacyjne w argentyńskiej Patagonii w XVII-XIX wieku, [w:] Z. Struzik, T. Szyszka (red.), Jan Paweł II w Argentynie, Warszawa 2015, s. 109-126. 

44. Jezuici jako doctrineros w Andach kolumbijskich XVII wieku, „Studia Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk” (2015) nr 10, s. 241-256.

45. Tradycja modlitwy w świece andyjskim, [w:] W. Cisło, J. Różański (red.), Modlitwa w religiach świata, Warszawa 2015. 

46. Sztuka sakralna w redukcjach jezuickich, [w:] W. Cisło, D. Jaszewska, A. Piwko (red.), Wizualizacja a ewangelizacja, Warszawa 2015, s. 235-260. 

47. W jaki sposób głosimy Ewangelię?, [w:] Z. Sobolewski, J. Różański (red.), Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału, Górna Grupa 2015, s. 190-217. 

48. Wkład polskich oblatów w rozwój misjologii, [w:] W. Kluj, J. Różański (red.), Misje ad gentes Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Warszawa 2016, s. 155-179.

49. Spotkanie Jana Pawła II z chilijskimi Mapucze, [w:]  Struzik Z., Szyszka T. (red.), Jan Paweł II w Chile, Warszawa 2016, s. 47-68.

50. Historyczne aspekty ewangelizacji południowego Chile (Araukania), [w:]  Struzik Z., Szyszka T. (red.), Jan Paweł II w Chile, Warszawa 2016, s. 97-118. 

51. Misyjne impulsy papieża Franciszka, „Nurt SVD” (2016) nr 2, s. 140-167. 

52. Papież Franciszek jako pielgrzym miłosierdzia i przewodnik wiary w Ameryce Łacińskiej, „Lumen Gentium” (2016) nr 2, s. 37-73. 

53. Nowatorski projekt ewangelizacyjny w XVI-wiecznej Gwatemali, [w:] Z. Struzik, T. Szyszka (red.), Jan Paweł II w Ameryce Środkowej, Warszawa 2017, s. 135-161.

54. Spotkanie Jana Pawła II z ludnością autochtoniczną w Gwatemali, [w:] Z. Struzik, T. Szyszka (red.), Jan Paweł II w Ameryce Środkowej, Warszawa 2017, s 89-112.

55. Franciszkańscy misjonarze w Peru, "Annales Missiologici Posnanienses" 22 (2017) s. 33-46.

56. Komisja Episkopatu Polski ds. Misji w służbie misjom - zarys historyczny, [w:], Z. Sobolewski (red.), Świeccy a misje, Warszawa 2017, s. 27-51.

57. Wolontariat misyjny - szansą dla świeckich, "Lumen Gentium" (2017) nr 2, s. 75-96.

58. O miejscu Indian w Kościele i w społeczeństwie kolumbijskim według nauczania Jana Pawła II, [w:] Z. Struzik, T. Szyszka (red.), Jan Paweł II w Kolumbii, Warszawa 2018, s. 57-87.

59. Ewangelizacyjny projekt franciszkańskich redukcji w Paragwaju, "Nurt SVD" (2018) nr 1, s. 265-284.

60. Sztuka w kontekście misyjnej działalności Kościoła, [w:] T. Szyszka (red.), Trójca Święta w kontekstach kulturowych, Warszawa 2018, s. 13-33.

61. Trójca Święta w sztuce baroku hiszpańsko-amerykańskiego okresu kolonialnego, [w:] T. Szyszka (red.), Trójca Święta w kontekstach kulturowych, Warszawa 2018, s. 233-292.

62. Missions volunteers: an opportunity for the laity, [w:] M. Tatar, T. Atłas (red.), Missio ad gentes and laity, Warsaw 2018, s. 91-110.

63. Znaczenie pontyfikatu św. Jana Pawła II dla Ameryki Łacińskiej, [w:] P. Skibiński (red.), 40-lecie wyboru Karola Wojtyły na papieża. Czy pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat?, Warszawa 2018, s. 167-190.

64. Zagadnienie cierpienia w misyjnym projekcie redukcji jezuickich w Ameryce Południowej, "Nurt SVD" (2018) nr 2, s. 41-66.

65. Papież chce być waszym głosem. Spotkania Jana Pawła II z ludnością autochtoniczną Meksyku w latach 1979-1993, [w:] Z. Struzik, T. Szyszka (red.), Jan Paweł II w Meksyku, Warszawa 2019, s. 75-105.

66. Meksyk potrzebuje swoich Indian, a Indianie potrzebują Meksyku! Spotkania Jana Pawła II z ludnością autochtoniczną Meksyku w latach 1999-2002, [w:] Z. Struzik, T. Szyszka (red.), Jan Paweł II w Meksyku, Warszawa 2019, s. 107-131.

67. Wielowiekowa tradycja składania ofiar w świecie andyjskim, [w:] W. Cisło, J. Różański (red.), Ofiara w religiach świata, Pelpin 2019, s. 221-252.

68. Zarys historii ewangelizacji Meksyku od XV do XVII wieku, "Annales Missiologici Posnanienses" (2019) nr 24, s. 7-30.

69. Rola zakonników w dziele misyjnym Kościoła, "Sympozjum" (2019) nr 2, s. 55-75.

70. Społeczności indiańskie na Kubie okresu kolonialnego, [w:] Z. Struzik, T. Szyszka (red.), Jan Paweł II na Kubie, Warszawa 2020, s. 77-97.

71. Działania ewangelizacyjne na Kubie w XVI i XVII wieku, [w:] Z. Struzik, T. Szyszka (red.), Jan Paweł II na Kubie, Warszawa 2020, s. 99-126.

72. Znaczenie sympozjów misjologicznych i wystaw w dorobku misjologii warszawskiej, "Lumen Gentium" (2020), nr 1, s. 41-73.

73. Diakonat stały jako egzemplifikacja wysiłków inkulturacyjnych na boliwijskim Altiplano , [w:] D. Kwiatkowski (red.), Wcielenie Ewangelii w kultury świata, [Seria Colloquia Disputationes, t. 52], Poznań 2020, s. 121-141.

74. Poverty prevention as a challenge for the international community in the context of Catholic social teaching [R. Mędrzycki , T. Szyszka, P. Broda – Wysocki (red.)], [w:] K. Cichos, J.A. Sobkowiak, R. Zenderowski, R.F. Sadowski, B. Zbarachewicz, S. Dziekoński (red.), Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, London 2020, s. 5-20.

https://www.taylorfrancis.com/books/sustainable-development-goals-catholic-church-katarzyna-cichos-jaros%C5%82aw-sobkowiak-rados%C5%82aw-zenderowski-ryszard-sadowski-beata-zbarachewicz-stanis%C5%82aw-dzieko%C5%84ski/e/10.4324/9781003053620?refId=33e5ec94-2f76-4a08-b218-ad3dfcc9e11a

75. Zmiana paradygmatu misyjności w nauczaniu Soboru Watykańskiego II i św. Pawła VI, [w:] Model misyjne i areopagi współczesnego zaangażowania misyjnego, Górna Grupa2021.

 

 

 

 

B. Udział w sympozjach i konferencjach naukowych. Wygłoszone referaty

 

1. Dos opiciones lingusticas en el proceso de evagelizacion en America Latina. Referat wygłoszony na 50 Congreso Internacional de Americanistas. Prekongres w WSD w Pieniężnie, 5-8.07.2000.  

2. Wyzwania ewangelizacji kultury w adhortacji Ecclesia in America. Referat wygłoszony na międzyuczelnianym sympozjum: Wybrane problemy Kościoła w Ameryce Południowej w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II. Ecclesia in America, zorganizowanym przez Sekcję Misjologii UKSW oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. UKSW, 05.11.2003.   

3. Przyszłość Indian w Paragwaju. Referat wygłoszony na sympozjum zorganizowanym przez CESLA z okazji otwarcia wystawy o Indianach z Paragwaju w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. CESLA UW, 16.04.2005. 

4. Problematyka indiańska w ewangelizacji Ameryki Łacińskiej. Referat wygłoszony na sympozjum zorganizowanym przez Zakład Misjologii i Teologii Religii Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego. Rudy Raciborskie, 20.05.2005. 

5. Kontekstualizacja oblicza Jezusa Chrystusa w Ameryce Łacińskiej. Referat wygłoszony na sympozjum: Oblicza Jezusa Chrystusa, zorganizowanym przez Centrum Dialogu Kultur i Religii, Sekcję Misjologii Wydziału Teologicznego UKSW, Instytut Monumenta Serica w St. Augustin k/Bonn, Prowincjalny Sekretariat ds. Misji Księży Werbistów. UKSW, 19.10.2005. 

6. Zrozumienie małżeństwa w świece andyjskim na przykładzie ludu Ajmara. Referat wygłoszony na sympozjum misjologicznym: Małżeństwo w posłudze misyjnej. Pieniężno, 22-23.04 2006. 

7. Zaangażowanie Zgromadzenia Słowa Bożego w dzieło ewangelizacji Chin. Referat wygłoszony na sympozjum: Chińskie oblicza Jezusa Chrystusa – Chrystologia chińska, zorganizowanym przez Wydział Teologiczny UO. Opole, 26.04.2006. 

8. Misyjny charyzmat Zgromadzenia Słowa Bożego. Referat wygłoszony na 40. Ogólnopolskim Sympozjum Misyjnym Kleryków, zorganizowanym przez PDM. Pieniężno, 29.06.2006. 

9. Pozytywne elementy kultur andyjskich dla chrześcijaństwa. Referat wygłoszony na sympozjum: Logos spermatikos, jako inspiracja działalności misyjnej, podczas Pieniężnieńskich Dni Misyjnych. Pieniężno, 21.04.2007.  

10. Pomoc Kościoła w Polsce w rozwój placówki misyjnej w Puri. Referat wygłoszony podczas sympozjum: Wkład  ojca Mariana Żelazka SVD w kształtowanie tożsamości misyjnej w Polsce”. UKSW, 22.05.2007.

11. Realia pracy duszpasterskiej w Peru w okresie konfliktu i dziś. Referat wygłoszony podczas sympozjum: Peru 2007. CESLA UW, 05.12.2007. 

12. Jan Paweł II na tropach historii ewangelizacji Meksyku. Referat wygłoszony podczas sympozjum: Wydźwięk pielgrzymek Jana Pawła II do Meksyku, zorganizowanym przez Sekcję Misjologii WT UKSW, przy współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie. UKSW, 27.02.2008. 

13. Problem dwustronnej obcojęzyczności w pracy misyjno – ewangelizacyjnej. Referat wygłoszony w ramach Kongresu Misjologicznego w Warszawie. UKSW, 22.10.2008. 

14. Spotkanie Jana Pawła II z ludnością autochtoniczną Ekwadoru. Referat wygłoszony podczas konferencji misjologicznej: Jan Paweł II w Ekwadorze, zorganizowanym przez Sekcję Misjologii UKSW, przy współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie. UKSW, 14.01.2009. 

15. Ewangelizacja kultur w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Peru. Referat wygłoszony podczas sympozjum misjologicznego: Pielgrzymki Jana Pawła II do Peru, zorganizowanym przez Sekcję Misjologii WT UKSW, przy współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie. UKSW, 18.03.2009.

16. Z doświadczeń formacji misyjnej Kościoła w Polsce. Referat wygłoszony podczas sympozjum misjologicznego: 25-lecie Centrum Formacji Misyjnej. UKSW, 06.05.2009. 

17. Meandry inkulturacji w Chinach (w XVII i XVIII wieku). Referat wygłoszony na konferencji: Konflikty perspektyw w historii i praktyce misyjnej. Obra, 30-31.10.2009. 

18. Różnorodność kulturowo – etniczna Boliwii, jako wyzwanie dla ewangelizacji inkulturacyjnej w nauczaniu Jana Pawła II. Referat wygłoszony na sympozjum misjologicznym: Jan Paweł II w Boliwii, zorganizowanym przez Sekcję Misjologii WT UKSW, przy współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie. UKSW, 26.11.2009. 

19. Kontrowersje wokół spotkania Jana Pawła II z Indianami Paragwaju. Referat wygłoszony na sympozjum misjologicznym „Jan Paweł II w Paragwaju”, zorganizowanym przez Sekcję Misjologii WT UKSW, przy współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie. UKSW, 25.03.2010. 

20. Teologia misyjna św. Łukasza. Referat wygłoszony na sympozjum misyjnym: Biblia a misje. Pieniężno, 24-25.02.2010.

21. Oscar Romero. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji: Bohaterowie pokoju. UKSW, 06.05.2010. 

22. Tradycyjne formy religijności andyjskiej: fundamentem współczesnej tożsamości ludu Ajmara w Boliwii. Referat wygłoszony na konferencji naukowej: Czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych – wymiar narodowy, regionalny i globalny. Nysa, 16-19. 06.2010. 

23. Problematyka obcojęzyczności w opracowaniach tekstów liturgiczno – katechetycznych w językach Indian andyjskich. Referat wygłoszony na V Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), zorganizowanej przez Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP UAM, Wydział Teologiczny UAM, Wydział Filologiczno – Filozoficzny PTPN, Komisji Języka Religijnego PAN. Gniezno, 20-22.09.2010. 

24. Rozwój koncepcji misji w 'Evangelii nuntiandi' Pawła VI. Referat wygłoszony na sympozjum: Dokumenty misyjne XX wieku, zorganizowanego przez CFM oraz Sekcję Misjologii WT UKSW. Warszawa, 08.12.2010.  

25. Kryteria etyczne stosowane przez jezuitów w odniesieniu do kultur indiańskich w redukcjach Maynas. Referat wygłoszony na sympozjum misjologicznym: Kontekst kulturowo – moralny współczesnej działalności misyjnej. Pieniężno, 9-10.04.2011.

26. Sposoby szerzenia oświaty zdrowotnej i higieny oraz zapobiegania epidemiom w systemie redukcji jezuickich. Referat wygłoszony na konferencji: Współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony zdrowia - szanse i wyzwania, zorganizowanej przez Instytut Stosunków Międzynarodowych UW oraz Katedrę Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej UWM, Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów oraz Fundację Studiów Międzynarodowych. Pieniężno, 20-22.06.2011. 

27. Misyjne inspiracje Leona Wielkiego. Referat wygłoszony na sympozjum misjologicznym w Pieniężnie. Pieniężno 21.04.2012. 

28. Znaczenie pielgrzymek papieskich dla przemian społecznych w krajach Ameryki Łacińskiej (Boliwia, Ekwador, Peru). Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej III pielgrzymce papieskiej „Brama do wolności”, zorganizowanej przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Warszawa, 25.05.2012. 

29. Podążać za człowiekiem. Perspektywa misjologiczna. Referat wygłoszony na międzynarodowym sympozjum: Misje wobec migracji, zorganizowanym przez Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, Sekcję Misjologii WT UKSW, Fundację Ośrodka Migranta Fu Shenfu. UKSW, 23-24.10.2012. 

30. Geneza i przebieg konferencji CELAM w Puebla. Nauczanie i wskazówki Jana Pawła II. Referat wygłoszony na sympozjum misjologicznym: Jan Paweł II w Puebla (1979). Dokument końcowy konferencji CELAM: Ewangelizacja w teraźniejszości i przyszłości Ameryki Łacińskiej, zorganizowanym przez Sekcję Misjologii WT UKSW, przy współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie. UKSW 08.11.2012. 

31. Przykłady inkulturacji w ewangelizacji Ameryki Łacińskiej. Referat wygłoszony na sympozjum misjologicznym: Inkulturacja wczoraj i dziś, zorganizowanym w WSD Zgromadzenia Ducha Świętego im. bł. Jakuba Lavala w Bydgoszczy. Bydgoszcz, 24.11.2012. 

32. Andyjskie sanktuarium maryjne w Copacabana. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorów i Doktorantów: Miejsca święte w religiach świata, zorganizowanej przez Koło Naukowe Religiologów UKSW. UKSW 13.06.2013. 

33. Praktyka misyjna w krajach latynoamerykańskich. Referat wygłoszony na konferencji: Kościół Katolicki w Ameryce Łacińskiej wobec wyzwań współczesności. CESLA UW, 21.06.2013.

34. Dialog chrześcijaństwa z tradycyjnymi religiami Ameryki Południowej. Referat wygłoszony na sympozjum: Podstawy i wyzwanie dialogu międzyreligijnego, zorganizowanym w WSD Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. Bydgoszcz, 23.11.2013.

35. Metodologia pozyskiwania materiałów archiwalnych o pielgrzymce Jana Pawła II do Argentyny. Referat wygłoszony na konferencji misjologicznej zorganizowanej przez Katedrę Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, przy współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz Ambasadą Argentyny w Polsce. CFM, 19.03.2014. 

36. Misyjny charakter Kościoła Latynoamerykańskiego. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji misjologicznej: Kościół na końcu świata. Latynoskie oblicze Kościoła Katolickiego. Katowice UŚ, 22.05.2014.  

37. Represje chrześcijan w Chińskiej Republice Ludowej. Referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorów i Doktorantów: Prześladowani za wiarę. Represje religijne we współczesnym świecie, zorganizowanej przez Koło Naukowe Religiologów UKSW. UKSW, 06.06.2014.

38. W jaki sposób głosimy Ewangelię. Referat wygłoszony na sympozjum misjologicznym: Od dekretu soborowego „Ad Gentes” do adhortacji „Evangelii Gaudium”, w ramach przygotowań do IV Ogólnopolskiego Kongresu Misyjnego. UKSW, 17.10.2014.

39. Andyjskie sanktuarium maryjne w Copacabanie. Miejsce podwójnej modlitwy. Referat wygłoszony na konferencji naukowej: Miejsca modlitwy i miejsca święte w religiach świata, zorganizowanej przez Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW. UKSW, 17.12.2014.

40. Ewangelizacja i inkulturacja. Bogactwo doświadczeń w Peru. Referat wygłoszony na konferencji naukowej: W Świątyni Słońca, czyli o franciszkanach na ziemiach Inków, zorganizowanej przez Instytut Studiów Franciszkańskich. Kraków, 30.11.2015. 

41. Tradycje modlitwy w świecie andyjskim. Referat wygłoszony na konferencji naukowej: Modlitwa w religiach świata, zorganizowanej przez Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW oraz CFM. Warszawa, 09.12.2015.

42. Sztuka sakralna w redukcjach jezuickich jako efektywny środek ewangelizacji Indian. Referat wygłoszony na konferencji naukowej: Wizualizacja a ewangelizacja – przeszłość i teraźniejszość, zorganizowanej przez Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW. UKSW, 11.12.2015.   

43. Wkład polskich oblatów w rozwój misjologii, konferencja naukowa „200-lecie założenia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej”, UKSW 25.02.2016. 

44. Znaczenie spotkania Jana Pawła II z Mapuche podczas pielgrzymki do Chile, konferencja misjologiczna „Jan Paweł II w Chile”, zorganizowana przez Katedrę Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW oraz Instytut Papież Jana Pawła II, Warszawa UKSW, 03.03.2016. 

45. Rola zwierząt w religijności andyjskiej, VI Ogólnopolskie Sympozjum Religioznawcze „Rola zwierząt w systemach religijnych”, zorganizowane przez Koło Naukowe Religiologów UKSW, Warszawa UKSW, 18.03.2016. 

46. La intuición misionológica del fundador de la misionología en Polonia, prof. Felks Zaplata SVD, konferencja misjologiczna  “El quehacer misionológico en el contextos polacos y bolivianos: experiencias y métodos”, zorganizowana przez Instituto Latinoamericano de Misionología (ILAMIS), Facultad de Teología “San Pablo”, Cochabamba oraz IDKiR WT UKSW, Cochabamba, 19-20.04.2016.

47. Nauczanie Jana Pawła II o kulturach autochtonicznych w kontekście pielgrzymek do  krajów  Ameryki Środkowej, Ogólnopolska Konferencja Misjologiczna „Jan Paweł II w Ameryce Środkowej”, zorganizowania przez Instytut Papieża Jana Pawła II  oraz Katedrę Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW, Warszawa 02.12.2016.

48. Ofiara w świecie andyjskim, Konferencja naukowa „Ofiara w religiach świata”, zorganizowana przez Instytut Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW oraz Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Warszawa CFM, 07.12.2016.

49. Relacja pomiędzy tożsamością religijną misjonarza, a  podejmowanymi przez niego zadaniami, referat w Międzynarodowej Konferencji Misjologicznej "Religiosus plurality and religious identity", UKSW 24.02.2017.

50. Centrum Formacji Misyjnej jako wizytówka Komisji Episkopatu ds. Misji,  wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku formacyjnego 2017/2018 w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, 04.09.2017.

51. Significativo de las peregrinaciones papales para las transformaciones sociales en los países de América Latina, wykład dla studentów na Uniwerystecie La Sabana / Bogota w Kolumbii, 22.08.2017.

52. Wątki biblijne w nauczaniu katechetycznym i homiletycznym okresu kolonialnego w Nowym Świece, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji "The Bible and Cultures", zorganizowanej przez Instytut Nauk Biblijnych WT UKSW i Katedrę Misjologii WT UKSW wraz z Katolicką Federacją Biblijną, UKSW - Warszawa 13-14.11.2017.

53. Fenomen ewangelizacyjny i kulturotwórczy sanktuariów maryjnych w Ameryce Łacińskiej, referat wygłoszony na sesji misjologicznej i czuwaniu Papieskiej Unii Misyjnej "Na wzór Oblubienicy Ducha Świętego", Częstochowa 02.12.2017.

54. Czas święty w świece andyjskim, referat wygłoszony na konferencji naukowej "Czas w religiach świata", zorganizowanej przez IDKiR WT UKSW oraz CFM w Warszawie, Warszawa 13.12.2017. 

 

 

C. Wykłady i referaty okolicznościowe, panele dyskusyjne 

 

* Rola świeckich współpracowników w dziele misyjnym. Konferencja wygłoszona na Zjeździe Rodziny św. Arnolda. Częstochowa, 30.04.2006.

* Powołani do mówienia wszystkim o miłości Boga. Aspekty misyjne w nauczaniu Benedykta XVI. Wykład wygłoszony na rozpoczęcie roku akademickiego w CFM w Warszawie. CFM, 07.09.2006.

* Wkład Zgromadzenia Słowa Bożego w ewangelizację Chin. Konferencja wygłoszona na zebraniu PDM oraz innych środowisk misyjnych w Polsce. Niepokalanów, 19.09.2006.   

* Animacja misyjna we wspólnotach zakonnych i parafialnych. Konferencja wygłoszona na Nadzwyczajnej Kapitule Misyjnej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Prowincji św. Antoniego Z Padwy i Bł. Jakuba Strzemię w Krakowie. Kalwaria Pacławska, 25.10.2006.

* Der Dialog der Kulturen und Religionen am Beispiel indigener Völker in Lateinamerika. Wykład wygłoszony w Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte in Hamburg, 10.12.2006. 

* Czym się różnimy od Indian znad jeziora Titicaca? Wykład wygłoszony podczas Bielańskich Wykładów Otwartych w UKSW. UKSW 11.01.2007. 

* Ojciec Marian Żelazek SVD. Konferencja wygłoszona na Międzyszkolnej Olimpiadzie Misyjnej w Rybniku – Kłokocinie, 15.03.2007.

* Udział w Kongresie Misjologów Katolickich (IACM) w Pieniężnie, 28.08.–02.09.2007

* Dlaczego w Andach diabły tańczą dla Maryi? Referat wygłoszony w ramach IX Festiwalu Nauki – Warszawa 2007. UKSW 25.09.2007.

* El misionero. Wprowadzenie i dyskusja panelowa na temat filmu „El misionero” w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Warszawa, 27.09.2007.

* Życie Jezusa według Mafa. Prezentacja wystawy. Referat wygłoszony podczas sympozjum: Śladami Jana Pawła II w Ugandzie i Zambii. UKSW 09.04.2008.

* Fenomen redukcji jezuickich. Słowo wprowadzające na koncercie: Muzyka Barokowa w redukcjach Jezuickich w transkrypcji O. Piotra Nawrota. Lublin, 19.04.2008.

* Dzień kultury tureckiej. Wprowadzenie i prowadzenie. UKSW 09.05.2008.

* Wygrywam najcenniejsze. Dyskusja panelowa na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów - Niepokalanów 2008. Niepokalanów, 30.05.2008. 

* Piknik naukowy Polskiego Radia. Warszawa 14.06.2008.

* Udział w CAM 3 / comla 8 – Tercer Congreso Americano Misionero. Quito – Ekwador, 12.08.-17.08. 2008. 

* Czy Pachamama jest boginią? Referat wygłoszony w ramach XII Festiwalu Nauki – Warszawa 2008. UKSW 24.09.2008.

* Kościół nie-miłosiernie bogaty? Dyskusja panelowa w ramach Areopag na Freta: Kościół bogaty czy biedny? oraz Kto ma wyobraźnię miłosierdzia? Warszawa, 15.11.2008.

* Kult Matki Bożej w Ameryce Południowej i Środkowej. Wykład wygłoszony w CFM, 08.12.2008.

* Spotkania z młodzieżą w Liceum im. Marii Konopnickiej w Warszawie. Warszawa, 15.01.2009.

* Wykłady z misjologii dla członków Katolickiej Szkoły Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych ‘Dzieci Światłości’. Swolszewice Małe, 09.02.2009.

*  Czy to co robię uważam za swoją misję? Dyskusja panelowa w ramach konwersatorium: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Warszawa, 21.02.2009.

*  Chrystus i Che Guevara. Dyskusja panelowa w cyklu: Jan Paweł II wobec totalitaryzmów. Warszawa, 12.03.2009. 

*  Adaptacja misyjna, wykład wygłoszony dla przełożonych Sióstr Franciszkanek Maryi. Warszawa, 03.05.2009.

* Współczesne oblicze redukcji jezuickich w Boliwii. Wykład wygłoszony podczas VIII Dni Kultury Chrześcijańskiej we Wronkach. Wronki, 31.05.2009. 

* Muzyka baroku misyjnego w lasach tropikalnej Boliwii. Tradycja muzyczna Indian Chiquitos i Mojos. Wykład wygłoszony w Muzeum Narodowym w Gdańsku Oliwie, 13.05.2012. 

* Krótka historia chrześcijaństwa w państwie Środka. Konferencja wygłoszona podczas Dnia Modlitw za Kościół w Chinach. Warszawa, 24.05.2012  

* Expresiones religiosas en el Ecuador. Wykład wygłoszony podczas otwarcia wystawy: La Fe en la mitad del mundo. CESLA UW, 20.03.2013. 

* Kościół w Chinach, wczoraj i dzisiaj. Konferencja wygłoszona podczas Dnia Modlitw za Kościół w Chinach. Warszawa, 24.05.2013.

* Z historii Kościoła w Ameryce Południowej, Zagrożenia i słabości Kościoła w Ameryce Południowej, Siła Kościoła w Ameryce Południowej. Wykłady wygłoszone podczas XIII Franciszkańskich Warsztatów Misjologicznych: Kościół w Ameryce Południowej. Harmęże, 27.08.2013.

* El jesuítico proyecto de las las reducciones en America Latina. Wykład wygłoszony w ramach studiów podyplomowych z misjologii w Caracas [Wenezuela], 12.12.2013.

* Rozwój chrześcijaństwa i współczesne wyzwania Kościoła w Chinach. Konferencja wygłoszona podczas Dnia życia konsekrowanego w diecezji ełckiej. Ełk, 29.01.2014.

* Dostrzec, przeżyć i zakosztować: wciągnąć się w dzieło misyjne prowadzone przez Ducha Świętego. Konferencja wygłoszona dla Krajowej Rady Misyjnej. Warszawa, 20.03.2014.

* Kościół  w  Chinach wczoraj  i  dziś. Konferencja wygłoszona podczas Dnia Modlitw za Kościół w Chinach. Warszawa, 23.04.2014. 

* Kościół z natury misyjny. Wykład wygłoszony na Szkole Animatorów Misyjnych I stopnia. Warszawa 01.07.2014.

* Z Hiszpanii do Nowego Świata – redukcje jezuickie w XVII i XVIII wieku. Wykład wygłoszony na 6.Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej im. Julity Sleńdzińskiej. Białystok, 25.08.2014.

* Rola katechezy w budzeniu świadomości misyjnej. Wykłady wygłoszone dla katechetów diecezji ełckiej. Ełk, Suwałki, Orzysz, Augustów, 27-29.08.2014. 

* Religijność i duchowość na różnych kontynentach. Wykład wygłoszony na kursie dla koordynatorów wolontariatu ŚDM. UKSW 25.10.2014.

* Posłannictwo kapłana. Konferencja wygłoszona podczas dnia formacji kapłańskiej diecezji radomskiej. WSD Radom, 14.11.2014.

* Pastoralne owoce kongresów na kontynencie latynoamerykańskim. Konferencja wygłoszona na sesji misjologicznej i czuwaniu modlitewnym Papieskiej Unii Misyjnej. Częstochowa, 6.12.2014. 

* Pastoralne owoce kongresów na kontynencie latynoamerykańskim. Konferencja wygłoszona na zebraniu Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Porszewice, 10.02.2015.

* Religijność i duchowość na różnych kontynentach. Wykład wygłoszony na kursie dla koordynatorów wolontariatu ŚDM. UKSW 14.03.2015.

* Święty Jan Paweł II w Ameryce Łacińskiej. Wykład wygłoszony w Centrum Kultury Wilanów, dla Uniwersytetu III Wieku. Warszawa, 15.04.2015. 

* Nowe formy współpracy i integracja środowisk misyjnych. Referat wygłoszony podczas panelu  dyskusyjnego [grupa III] na konferencji naukowej IV Ogólnopolskiego Kongresu Misyjnego w Warszawie. UKSW 12.06.2015

* Kościół z natury misyjny. Wykład wygłoszony w Szkole Animatorów Misyjnych. Warszawa 30.06.2015. 

* Misyjność życia zakonnego. Wykład wygłoszony w ramach VII Międzyzakonnego Kursu Odnowy dla Sióstr: Otoczmy troską życie w Duchu Świętym. Sulejówek, 22.07.2015.

* Misjologiczne odczytanie posłania misyjnego Dziejów Apostolskich. Wykład wygłoszony na sympozjum biblijno – misjologicznym: Będziecie moimi świadkami. 50 lat od zakończenia II Soboru Watykańskiego (1965-2015). Gniezno, 03.10.2015.

* Misjologiczne odczytanie posłania misyjnego Dziejów Apostolskich. Wykład wygłoszony na sympozjum biblijno – misjologicznym: Będziecie moimi świadkami. 50 lat od zakończenia II Soboru Watykańskiego (1965-2015). Gniezno, 03.10.2015.

* Wolontariat – uwarunkowania kulturowe działalności misyjnej. Referat wygłoszony na  warsztatach Apollos V „Werbistowskiego Wolonariatu Misyjnego. Katowice 09.04.2016.

* Zamysł misyjny papieża Franciszka . Referat wygłoszony na  warsztatach Apollos V „Werbistowskiego Wolonariatu Misyjnego. Katowice 09.04.2016.

* Słowo o historii ewangelizacji Boliwii. Otwarcie wystawy „Muzyka baroku boliwijskich Indian”, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 17.05.2016.

* Idźcie i głoście. Nowy Program Duszpasterski. Wykład dla Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, oddział w Warszawie, Warszawa 29.11.2016.

* Muzyka odnaleziona w boliwijskim buszu, wykład wygłoszony podczas XVI Dni Nauki w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, Zielonka 08.12.2016. 

Centrum Formacji Misyjnej jako wizytówka Komisji Episkopatu ds. Misji,  wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku formacyjnego 2017/2018 w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, 04.09.2017.

Znaczenie Komisji Episkopatu Polski ds. Misji dla dzieła misyjnego Kościoła w Polsce na przestrzeni 50. lat jej istnienia, referat ma 139. Zebraniu Plenarnym KWPZM [tzw. Konsulta], Warszawa, 10.10.2017.

* Wymowa miniatur w uroczystościach religijnych świata andyjskiego, referat wygłoszony w ramach XVII Dni Nauki Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, Zielonka 30.11.2017.

Tradycje muzyczne w jezuickich wioskach misyjnych okresu kolonialnego w Ameryce Łacińskiej, Collegium Da Vinchi, Poznań, 19.01.2018. 

 

 

D. Organizacja i współpraca przy przygotowaniu sympozjów i konferencji 

 

* Współorganizator sympozjum Oblicza Jezusa Chrystusa. Sympozjum zorganizowane przez Centrum Dialogu Kultur i Religii UKSW, Sekcję Misjologii Wydziału Teologicznego UKSW, Instytut Monumenta Serica w St. Augustin k/Bonn oraz Prowincjalny Sekretariat ds. Misji Księży Werbistów. UKSW, 19.10.2005.

* Współorganizator sympozjum Ecclesia in Oceania. Wybrane problemy Kościoła w Oceanii w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II. Sympozjum zorganizowane przez Sekcję Misjologii UKSW oraz Papieskie Dzieła Misyjne. UKSW, 16.11.2005. 

* Współorganizator sympozjum Dzieci bez imienia. Sympozjum zorganizowane przez Sekcję Misjologii UKSW oraz Komisję Episkopatu Polski ds. Misji. UKSW, 08.03.2006.

* Współorganizator Finału IV Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. UKSW, 29-30.03.2006.

* Współorganizator sympozjum Księgi święte płaszczyzną dialogu. Sympozjum zorganizowane przez Centrum Dialogu Kultur i Religii w Pieniężnie, Sekcję Misjologii Wydziału Teologicznego UKSW oraz Apostolat Biblijny SVD w Laskowicach Pomorskich. UKSW, 04.10.2006.

* Współorganizator sympozjum Ecclesia in Africa. Sympozjum zorganizowane przez Sekcję Misjologii UKSW oraz Komisję Episkopatu Polski ds. Misji. UKSW,  6.12.2006.

* Współorganizator sympozjum Dzieci – ofiary głodu. Sympozjum zorganizowane przez Sekcję Misjologii UKSW oraz Komisję Episkopatu Polski ds. Misji. UKSW, 28.02.2007. 

* Współorganizator sympozjum ‘Fidei donum’ - główne postulaty encykliki Piusa XII i ich realizacja w Polsce. Sympozjum zorganizowane z okazji 50-lecia encykliki Fidei donum przez Sekcję Misjologii UKSW oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. UKSW, 17.04.2007.

* Współorganizator Finału V Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. UKSW, 18.04.2007. 

* Organizator sympozjum Wkład  o. Mariana Żelazka SVD  w kształtowanie tożsamości misyjnej w Polsce. Sympozjum zorganizowane Sekretariat ds., Misji polskiej Prowincji SVD oraz Sekcję Misjologii UKSW. UKSW, 22.05.2007.

* Współorganizator sympozjum Ecclesia in Europa. Wybrane problemy Kościoła w Europie w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II. Sympozjum zorganizowane przez Sekcję Misjologii UKSW oraz PDM. UKSW, 11.12.2007. 

* Współorganizator sympozjum 150 lat Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce. Dzieci – dzieciom misji. Sympozjum zorganizowane przez PDM oraz Sekcję Misjologii UKSW. UKSW, 20.02.2008. 

* Organizator sympozjum Wydźwięk pielgrzymek Jana Pawła II do Meksyku. Sympozjum misjologiczne zorganizowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz Sekcję Misjologii UKSW. UKSW, 27.02.2008. 

* Współorganizator sympozjum Śladami Jana Pawła II w Ugandzie i Zambii. Sympozjum zorganizowane przez Instytut Jana Pawła II w Warszawie oraz Sekcję Misjologii UKSW. UKSW, 09.04.2008.

* Współorganizator Finału VI Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. UKSW, 16-17.04.2008. 

* Organizator sympozjum Ewangelizacja w Chinach – Misyjne dziedzictwo Zgromadzenia Słowa Bożego. Międzynarodowe sympozjum zorganizowane przez Zarząd Polskiej Prowincji SVD wraz z Sekcją Misjologii WT UKSW oraz Instytutem Sinologicznym Monumenta Serica z Sankt Augustin w Niemczech. UKSW, 15.10.2008.  

* Współorganizator sympozjum Dialogue of Cultures and Religions: Lebanon - Experience of the Past and Challenge for Today. Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Centrum Dialogu Międzykulturowego UKSW oraz Sekcję Misjologii Wydziału Teologicznego UKSW. UKSW, 21.10.2008.  

* Organizator sympozjum Jan Paweł II w Ekwadorze. Sympozjum misjologiczne zorganizowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz Sekcję Misjologii UKSW. UKSW, 14.01.2009.

* Organizator sympozjum Pielgrzymki Jana Pawła II do Peru. Sympozjum misjologiczne zorganizowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz Sekcję Misjologii UKSW. UKSW, 18.03.2009.

* Współorganizator Finałów VII Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. UKSW 22.04.2009.  

* Współorganizator sympozjum 25-lecie Centrum Formacji Misyjnej. Sympozjum misjologiczne zorganizowane przez CFM w Warszawie oraz Sekcję Misjologii UKSW. UKSW, 06.05.2009.

* Współorganizator konferencji Rodzina w chrześcijaństwie i islamie wobec wyzwań współczesnego świata. Konferencja zorganizowana przez Centrum Dialogu Międzykulturowego UKSW oraz Fundację Mevlana. UKSW, 13.05.2009.

* Organizator sympozjum Jan Paweł II w Boliwii. Sympozjum misjologiczne zorganizowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz Sekcję Misjologii UKSW. UKSW, 26.11.2009.  

* Współorganizator sympozjum Jan Paweł II w Maroku. Sympozjum misjologiczne zorganizowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz Sekcję Misjologii UKSW. UKSW, 25.02.2010.

* Współorganizator konferencji I Bóg przemówił przez Proroków. Konferencja zorganizowana przez Centrum Dialogu Międzykulturowego UKSW oraz Fundację Mevlana. UKSW, 18.03.2010. 

* Organizator sympozjum Nie pozwólcie aby zniszczono waszą przyszłość. Jan Paweł II w Paragwaju. Sympozjum misjologiczne zorganizowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz Sekcję Misjologii UKSW. UKSW, 25.03.2010. 

* Współorganizator Finałów VIII Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. UKSW, 21.04.2010.

* Współorganizator międzynarodowej konferencji Bohaterowie pokoju. Konferencja zorganizowana przez Dunaj Instytut Dialogu, Centrum Dialogu Międzykulturowego UKSW, Papieski Wydział Teologiczny Bobolanum. Warszawa, UKSW, 06.05.2010.

* Współorganizator konferencji Święto ofiarowania Kurban Bayarami. Konferencja zorganizowana przez Centrum Dialogu Międzykulturowego UKSW oraz DUNAJ Instytut Dialogu. UKSW 25.10.2010.

* Współorganizator konferencji Uczyć. Jak i dlaczego? Wokół problemów edukacji afrykańskiej. Konferencja zorganizowana przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, Fundację Anny Walczyk, Stowarzyszenie Gest z Bydgoszczy. UKSW, 05.12.2010. 

* Współorganizator sympozjum Dokumenty misyjne XX wieku. Sympozjum zorganizowane przez Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz Sekcję Misjologii UKSW. CFM, 08.12.2010. 

* Współorganizator Finałów IX Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. UKSW 13.04.2011.

* Współorganizator sympozjum Jan Paweł II na Filipinach. Sympozjum misjologiczne zorganizowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz Sekcję Misjologii UKSW. UKSW, 13.05.2011.  

* Współorganizator sympozjum Jan Paweł II na Madagaskarze. Sympozjum misjologiczne zorganizowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz Sekcję Misjologii UKSW. CFM 08.12.2011. 

* Współorganizator Finałów X Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. UKSW, 25.05.2012.

* Organizator sympozjum Jan Paweł II w Puebla (1979). Dokument końcowy konferencji CELAM: Ewangelizacja w teraźniejszości i przyszłości Ameryki Łacińskiej. Sympozjum misjologiczne zorganizowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz Sekcję Misjologii UKSW. UKSW 08.11.2012. 

* Współorganizator Finałów XI Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. UKSW, 17.04.2013.

* Współorganizator konferencji Bilad As-Sudan – kultury i migracje. Konferencja przygotowana przez Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Instytut Etnologii i Antropologii kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW. UKSW, 11.06.2013. 

* Organizator sympozjum Jan Paweł II w Argentynie. Sympozjum misjologiczne zorganizowane przez Katedrę Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, przy współpracy Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz Ambasady Argentyny w Polsce. CFM 19.03.2014.

* Współorganizator sympozjum Od dekretu soborowego „Ad Gentes” do adhortacji „Evangelii Gaudium”. Sympozjum misjologiczne w ramach przygotowań do IV Ogólnopolskiego Kongresu Misyjnego. UKSW, 17.10.2014.

* Współorganizator konferencji Miejsca modlitwy i miejsca święte w religiach świata. Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW. CFM, 17.12.2014.

* Współorganizator sesji naukowej i jubileuszowej z okazji XV dnia islamu w Kościele katolickim w Polsce „Państwo islamskie”. Sympozjum i obchody zorganizowane przez Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski, Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów, Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW oraz Akcję Katolicką Diecezji Warszawsko-Praskiej. UKSW, 26.01.2015.

* Współorganizator konferencji Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału, przygotowanej w ramach IV Krajowego Kongresu Misyjnego. Konferencja naukowa zorganizowana przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji, Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce, Katedrę Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii WT UKSW. UKSW, 12.06.2015.

* Współorganizator konferencji Sudan: archeologia i historia. Konferencja naukowa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. UKSW, 01.10.2015.

* Współorganizator konferencji Gabon wczoraj i dziś. 15 lat posługi misyjnej Braci Mniejszych Kapucynów w Gabonie”. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej. UKSW, 15.10.2015.

* Współorganizator konferencji Modlitwa w religiach świata. Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW wraz z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. CFM, 09.12.2015. 

* Współorganizator konferencji Wizualizacja a ewangelizacja. Przeszłość i teraźniejszość. Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW. UKSW 11.12.2015. 

* Współorganizator konferencji  naukowej „200-lecie założenia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej”, UKSW 25.02.2016.

* Współorganizator konferencji misjologicznej „Jan Paweł II w Chile”, zorganizowanej przez Katedrę Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW oraz Instytut Papież Jana Pawła II, Warszawa UKSW, 03.03.2016.

* Współorganizator ogólnopolskiej konferencji misjologicznej „Jan Paweł II w Ameryce Środkowej”, zorganizowanej przez Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Katedrę Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW, Warszawa 02.12.2016.

* Współorganizator konferencji naukowej „Ofiara w religiach świata”, zorganizowanej przez Instytut Dialogu Kultury I Religii Wydziału Teologicznego UKSW oraz Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, Warszawa CFM, 07.12.2016. 

* Międzynarodowa Konferencja Misjologiczna "Religiosus plurality and religious identity", UKSW 24.02.2017.

* Międzynarodowa konferencja "The Bible and Cultures", zorganizowana przez Instytut Nauk Biblijnych WT UKSW i Katedrę Misjologii WT UKSW wraz z Katolicką Federacją Biblijną, UKSW - Warszawa 13-14.11.2017.

O. Marian Żelazek SVD - Wiarygodny świadek wiary. 100-lecie urodzin o. Mariana Żelazka. Sympozjum zorganizowane przez Polską Prowincję Zgromadzenia Słowa Bożego, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 20.01.2018.

 

  

E. Promotor prac magisterskich:

 

1) Koncepcja współistnienia religijnego w Indonezji na postawie Pancasila,  F. Kapu 2009.

2) Małżeństwo w Ghanie według "Ecclesia in Ghana", A. Ubah 2010.

3) „Życie Jezusa Chrystusa”  według Fan Pu. Chińskie wycinanki a interpretacja Ewangelii, K. Małek 2010.

4) Kościół  katolicki wobec ludności autochtonicznej Meksyku, A. Cieślicka 2010.

5) Rola architektury i sztuki sakralnej w dziele ewangelizacji na przykładzie wybranych redukcji jezuickich w Ameryce Południowej w XVII i XVIII wieku, K. Serafin, 2012. 

6) Posługa misyjno – ewangelizacyjna polskich misjonarzy w Boliwii, K. Dziewulska, 2012.

7) Posługa ewangelizacyjna polskich misjonarzy w Paragwaju, M. Zielińska, 2013.

8) Konflikt religijny w Indonezji w latach 1999-2002 na podstawie literatury polskojęzycznej, A. Komorek, 2015. 

 

 

F. Tematy zagranicznych wyjazdów badawczo – dydaktycznych: 

 

  • Wyjazdy w ramach projektów badawczych:

Kościół pośród boliwijskich Indian, Boliwia 2005. 

Projekt Europa [Missionswissenschaftliches Institut], Budapeszt 2006. 

Jan Paweł II w Meksyku, Meksyk 2007.

Jan Paweł II w Ekwadorze, Ekwador 2008. 

Jan Paweł II w Peru, Peru 2008. 

Jan Paweł II w Boliwii, Boliwia 2009. 

Jan Paweł II w Paragwaju, Paragwaj  2009. 

Metody misyjne w redukcjach Maynas - Amazonia [projekt badawczy], Peru-Ekwador 2010.

Jan Paweł II w Argentynie, Argentyna 2012.

Zasoby archiwalne dotyczące redukcji jezuickich w Casanare, Meta i Orinoko, Kolumbia - Wenezuela, 2013. 

Jan Paweł II w Chile, Chile 2015.

Jan Paweł II w Ameryce Środkowej, Panama, Kostaryka, Nikaragua, San Salwador, Honduras, Gwatemala 2016.

Jan Paweł II w Kolumbii, , Kolumbia 2017.

Jan Paweł II na Kubie, , Kuba 2019.

Jan Paweł w Chiapas i na Jukatanie, Meksyk 2019.

Kwerenda w bibliotekach Instytutu Misjologicznego oraz Instytutu Anthropos  w St. Augustin, Niemcy 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2017, 2021. 

 

  • Wyjazdy – dydaktyka 

Podstawowe zagadnienia misjologiczne. Wykłady dla studentów teologii oraz misjonarzy ze Zgromadzenia Słowa Bożego, Sankt Petersburg 2007. [20 h]

El Espiritu Santo, protagonista de la Misión. Wykłady w Instituto Misionológico en Cochabamba (Instytut Misjologiczny w Cochabamba), Boliwia 2010. [20 h]

Wyjazd do Boliwii na sympozjum misjologiczne “El quehacer misionológico en el contextos polacos y bolivianos: experiencias y métodos”, zorganizowane przez Instituto Latinoamericano de Misionología (ILAMIS), Facultad de Teología “San Pablo”, Cochabamba oraz IDKiR WT UKSW, Cochabamba, 19-20.04.2016.

 

  • Wyjazdy poznawczo-edukacyjne

Redukcje jezuickie Chiquitos i Moxos [wyjazd z ekipą filmową], Boliwia 2006.

CAM 3 / comla 8 – Tercer Congreso Americano Misionero, Quito – Ekwador, 12.08.- 17.08.2008.

Jan Paweł w Boliwii i Meksyku [wyjazd z ekipą filmową], Boliwia, Meksyk 2009. 

IX Festiwal Muzyki Baroku i Renesansu ‘Misje Chiquitos’, [wyjazd z ekipą filmową], Boliwia 23.04-08.05.2012.

CAM 4 / comla 9 – Cuatro Congreso Americano Misionero, Maracaibo - Wenezuela, 26.11.-01.12.2013. 

X Festiwal Muzyki Baroku i Renesansu ‘Misje Chiquitos’, [wyjazd z ekipą filmową] Boliwia 23.04-07.05.2014.

 

 

 

G. Wykaz wybranych publikacji popularno-naukowych:

 

o Evangelización Inculturada, “Palabra. Boletín bíblico catequético”, [La Paz] (1998), nr 1, s. 1-21.

o Esperar el fin del mundo, o tomar en serio el mandamiento de la misión y del testimonio? Desde la teología de Lucas, “Palabra. Boletín bíblico catequético”, [La Paz] (1998), nr 1, s. 27-37. 

o Rzeczywistość latynoska, „Misje Dzisiaj” (2000), nr 1, s. 11. 

o Z Ewangelią w Boliwii, „Misje Dzisiaj” (2000), nr 6, s. 4. 

o Święto  ziemniaka u Ajmarów,  „Misjonarz” (2000), nr 5, s. 17-21.35.

o Titicaca – święte jezioro Inków, „Misjonarz” (2000), nr 6, s. 3, 18-21.

o Dzień dusz  w Boliwii, „Misjonarz” (2000), nr 11-12, s. 4-5. 34-35.

o Przewodnik po wystawie „Indiańskie oblicze chrześcijaństwa”, Nysa 2001 (stron 28).

o Komentarze do intencji misyjnych, „Posłaniec Ducha Świętego” (2001), nr 2-6. 

o Człowiek z wyżyn andyjskich, „Misje Dzisiaj” (2002), nr 6, s. 6-7.

o Komentarze do intencji misyjnych, „Posłaniec Ducha Świętego” (2002), nr 1-6. 

o Das Verständnis von Religion und Religionen weltweit – aktuelle Tendenzen In verschidenen Kontexten. St. Augustin, 14-18 października 2002, „Nurt SVD“ (2003), nr 1, s. 149-151. 

o Aby zrozumieć innego, „Misje Dzisiaj” (2003), nr 6, s. 23.

o Komentarze do intencji misyjnych, „Posłaniec Ducha Świętego” (2003), nr 1-6. 

o Przyszłość Indian w Paragwaju. Folder wystawy, Warszawa 2004.

o Rzecznik praw Indian, „Misje Dzisiaj” (2004), nr 4, s. 11.

o Komentarze do intencji misyjnych, „Posłaniec Ducha Świętego” (2004), nr 1-2. 

o Przyszłość Indian w Paragwaju, „Ameryka Łacińska CESLA” (2005), nr 2, s. 108-110. 

o  „Querido Matias” und Missionsferien. Missionarische Bewußtseinsbildung in der Polnischen Prowinz, „Steyler Missionschronik 2006“, Nettetal 2005, s. 128-134.

o Wstęp do adhortacji Ecclesia in America, [w:] Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Tom II, Adhortacje. Wydawnictwo M, Kraków 2006, s. 661-664.

o „Chińskie oblicze Jezusa Chrystusa”. Państwowe Muzeum Etnograficzne. Folder wystawy, Warszawa 2005 (stron 23).

o Dz 14,8-18: W Listrze: „Dobra Nowina – powinniście odwrócić się od bożków do Boga żywego”, „Werbistowski rok czytania Pisma Świętego. W dialogu ze Słowem, nr 5”, Pieniężno 2005, s. 33-37.

o Przyszłość Indian w Paragwaju, „Misje Dzisiaj” (2005), nr 4, s. 23.

o Wystawa ‘Przyszłość Indian w Paragwaju’, „Misjonarz” (2005), nr 6, s. 14. 

o Wakacyjne spotkanie, „Misjonarz” (2005), nr 10, s. 12-13.

o Wśród Indian Ajmara. Rozmowa z misjonarzem, „Posłaniec Ducha Świętego” (2005), nr 4, s. 18-21.

o Andyjska Eucharystia, „Echo z Afryki i innych kontynentów” (2005), nr 7-8, s. 178-179.  

o Molenda R., Chińskie oblicza Jezusa Chrystusa (wywiad), „Idziemy” (Tygodnik Warszawsko-Praski). 06.11.2005, s. 36.

o Spotkanie misjonarzy werbistów pracujących za granicą, „Animator” (2005), nr 4, s. 14.  

o Neuevangelisierung, [w:] Das heutige Europa und die SVD. Überlegungen zum Missionsverständnis, Sankt Augustin 2006, s. 91-95.Santo Domingo – nowa ewangelizacja, „Misje Dzisiaj” (2006), nr 4, s. 4. 

o Animacja misyjna we wspólnotach zakonnych i parafialnych. Możliwości animacji misyjnej w Polsce na przykładzie Zgromadzenia Słowa Bożego, [w:] „Służyć zwycięskiej miłości”. Kongres Misyjny. Nadzwyczajna Kapituła Misyjna, Kalwaria Pacławska 2006, s. 243-256. 

o Andyjski karnawał, „Misjonarz” (2006), nr 5, s. 6-8.

o Diecezja Oruro, „Misjonarz” (2006), nr 5, s. 8-9. 

o Wskrzeszanie dawnej muzyki Indian, „Misjonarz” (2006), nr 5, s. 31.

o Diakonat stały w świecie andyjskim, „Kalendarzyk SVD 2007” (3 strony).  

o XII Ogólnopolska Werbistowska Akcja Pomocy Kierowców na Rzecz Misyjnych Środków Transportu – Pieniężno 2006, „Misjonarz” (2006), nr 7-8, s. 32-33. 

o Niezwykły koncert, „Misjonarz” (2007), nr 1, s. 14-15. 

o Indiańskie perły i pamiątki, „Miejsca Święte” (2007), nr 3, s. 15-20.

o Der Dialog der Kultur und Religionen am Beispiel indigener Völker in Lateinamerika, „El Puente“ (2007), nr 4, 18-21. 

o Komentarze biblijne (od 24 maca do 11 kwietnia), „Agenda Biblijna SVD 2008”, Warszawa 2007.  

o Kongres w Pieniężnie, „Misje Dzisiaj” (2007), nr 6, s. 14.

o Śladami Jana Pawła II w Meksyku [wywiad], „Misjonarz” (2007), nr 10, s. 28-29. 

o Wielkie Autorytety, „Misjonarz” (2007), nr 12, s. 6-7. 

o Misjologiczne zmagania w Polsce, „Misjonarz” (2008), nr 1, s. 12-13. 

o Troska o Kościół w Chinach, „Misje Dzisiaj”, (2008), nr 5-6, s. 38.  

o Misyjna ambasadorka Bożego miłosierdzia, „Misjonarz” (2008), nr 6, s. 12-13.  

o Można uczyć się misjologii, „Gazeta Finansowa. Biznes Raport, Edukacja dla menadżera”, 25.4.2008, s. 21.    

o Muzyka baroku misyjnego, „Misjonarz” (2008), nr 10, s. 16-19.   

o Homilia, „Tydzień Misyjny 2008. Misyjne Materiały Liturgiczne, dodatek dla dzieci”, Warszawa 2008. 

o Ameryka z Chrystusem – słucha, uczy się, przepowiada, „Misjonarz” (2008), nr 12, s. 12-13. 

o Ewangelizacja w Chinach – misyjne dziedzictwo Zgromadzenia Słowa Bożego, „Chiny dzisiaj” (2008), nr 4, s. 11. 

o Nowa epoka misyjna, „Idziemy” (2008), nr 49, s. 43. 

o Urwaldmusik wiedererweckt, „Steyler Missionschronik 2009“, Nettetal 2008, s. 12-16, 33-37.

o Ewangelia przez internet i po chińsku [wywiad], „Nasz Dziennik”, 5.01.2010, s. 1 i 9.  

o Durch alle Wechselfälle der Geschichte. 120 Jahre Missionshaus „Heiligkreuz“ in Schlesien, „Steyler Missionchronik 2012“ (2011), s. 136-141. 

o Misyjne pielgrzymki Jana Pawła II, „Misje Dzisiaj” (2011), nr 3, s. 4.

o Jan Paweł II – misjonarz Ameryki Łacińskiej, „Misyjne Drogi” (2011), nr 3. s. 8-10.  

o Doświadczony Misjonarz, „Misyjne Drogi” (2012) nr 4, s. 32-33.  

o Misyjne oddziaływanie domu Św. Krzyża w Nysie, „Misjonarz” (2012) nr 9, s. 20-23. 

o Jezus z karabinem, „Misyjne Drogi” (2012) nr 6, s. 47-48.

o Festiwal muzyczny w dawnych redukcjach jezuickich i opera San Ignacio, „Misjonarz” (2013), nr 1, s. 3-5.  

o W dżungli i slumsach, „Misyjne Drogi” (2013), lipiec – sierpień, s. 24-25.

o Frapująca historia ewangelizacji Meksyku okresu kolonialnego, [w:] S. Kasprzyk, P. Kasprzyk, Szlakiem misji w Meksyku, Warszawa 2013, s. 7-9.

o Padre Bernardo Czaja SVD, [w:] Testigos de la fe. Lectio Divina. A?o de la fe 2013, Diocesis de El Alto 2013, s. 80-82. 

o Un itinerario misionero interrumpido. Recordando al P. Bernardo Czaja, SVD, “Chaski. Bolivia”, (2013), septiembre, s. 14-18. 

o Jubileusz i wystawa, “Misjonarz”, (2013), nr 10. s. 14.

o Barockmusik im Urwald, „Christ in der Gegenwart / Bilder der Gegenwart” (September 2013), nr 35, s. 385-389.

o Śmierć młodego misjonarza, “Misjonarz”, (2013), nr 11. s. 7-9.

o Festiwal muzyczny w dawnych redukcjach jezuickich, „Życie Duchowe” (2014), nr 77, s. 164-167. 

o Bez choinki, „Misyjne Drogi”, (2014), nr 1, s. 22-23. 

o Cierpienie i (bez)nadzieja w Ameryce Łacińskiej, „Misjonarz” (2014), nr 3, s. 3-5.

o Amerykański Kongres Misyjny w Maracaibo, „Misjonarz” (2014), nr 4, s. 22-23 

o Indianie Guaranie znowu śpiewają, „Misjonarz” (2014), nr 7-8, s. 8-9. 

o Boliwijskie koncerty, „Misyjne Drogi” (2014), nr 5, s. 29—31. 

o Chrześcijańska tradycja Ormian, „Civitas Christiana” (2015), nr 1, s. 45-46.  

o Muzykolog wśród Indian, „Misje Dzisiaj” (2015), nr 2, s. 8-9. 

o Jan Paweł II pośród górników i campesinos w Oruro, „Misjonarz” (2015), nr 4, s. 20-21.

o Nie dla wykluczenia. Pielgrzymka Papieża, „Misyjne Drogi” (2015), nr 5, s. 13-15.

o Evangelii nuntiandi, „Dzieło Misyjne diecezji warszawsko-praskiej”, Warszawa 2015, s. 24-25. 

o Nowe formy współpracy i integracja środowisk misyjnych, [w:] Z. Sobolewski, J. Różański (red.), Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału, Górna Grupa 2015, s. 304-310. 

o Dzieło misyjne o. Marina Żelazka SVD w Indiach, „Misjonarz” (2016), nr 4, s. 6-7.

o Badania nad tradycją muzyczną Indian Chiquitos, „Misjonarz” (2016), nr 9, s. 16-17.

o Nie możemy się usprawiedliwiać [wywiad], „Przewodnik Katolicki”, (2016), nr 43, s. 14-16.

o Wrażliwość papieża Franciszka na ubogich oraz wykluczonych – portal misyjny „Misyjne.pl” (załączone 16.10.2016).

Kościół Ameryki Łacińskiej, „Misje Dzisiaj” (2017), nr 3, s. 4-7.

Komentarz misyjny, „Misje Dzisiaj” (2017), nr 6, s. 2.

Misyjna tożsamość Kościoła, "Misje Dzisiaj" (2018), nr  1, s. 13-15.

Spotkania z ludami tubylczymi - najważniejsze (wywiad), "Wiadomości KAI" (2018), nr 3, s. 32-34.

 

 

H. Konsultacja merytoryczna i misjologiczna przy powstawaniu filmów 

 

1) Żołnierze Pana Boga, Film P. Zarębskiego, 2005.

2) Wygrywam najcenniejsze, Film D. Pertus i B. Lęcznara, 2008. 

3) Na początku popełniłem wiele błędów, Film D. Pertus i B. Lęcznara, 2009. 

4) Cesar. Film D. Pertus i B. Lęcznara, 2010. 

5) Jan Paweł II, Szukałem Was. 2011. Film J. Szmita, 2009. 

6) Przedpokój do raju. Film B. Lęcznara i D. Petrus, 2014.

7) Ks. prof. Piotr Nawrot, [seria: wybitne postacie uniwersytetu], Film Anny Kochnowicz, UAM 2015.

8) Misja Boliwia - Chiquitania, Film Anny Kochnowicz, Studio Filmowe UAM 2016.

 

I. Zorganizowane wystawy:

 

1. Indiańskie Oblicze Chrześcijaństwa. Muzeum Księży Werbistów w Nysie, 2001-2002.

2. Dzieci w Afryce. Muzeum Księży Werbistów w Nysie, 2002.

3. Kościół w Afryce jako ‘Rodzina Boża’. Muzeum Księży Werbistów w Nysie, 2002-2003.

4. Misjonarze Werbiści w Nysie i na świecie.  Muzeum Księży Werbistów w Nysie, 2003-2005.

5. Przyszłość Indian z Paragwaju (UKSW, UW, GCK Katowice, KSW Kraków, Gdańsk), 2004/2005.

6. Chińskie Oblicza Jezusa Chrystusa (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum Diecezjalne w Opolu, Muzeum Lubelskie w Lublinie) 2005/2006.

7. Ojciec Marian Żelazek SVD, przy współpracy z MSZ (UKSW 2007).

8. Życie Jezusa według Mafa, UKSW 07–18.04.2008.

9. Tajemnica codzienności, UKSW, 2008.

10. Józef Freinademetz - człowiek między dwoma światami, UKSW, 13.-22.10.2008.

11. Redukcje jezuickie w Boliwii wczoraj i dzisiaj. MOK Orzesze, 09-31.01.2009; MOK Łaziska Górne, 05-31.02.2009;  UKSW 25.11.–06.12.2009; Ełckie Centrum Kultury 25.10.-02.11.2010.

12. Biblia masajska w obrazach, UKSW 20.04.-23.05.2009.  

13. Twórczość artystyczna studentów misjologii, UKSW 20.04. – 06.05.2009.

14. Pamiątki po wizycie Jana Pawła II w Paragwaju, UKSW 22.03. – 29.03.2010. 

15. Głosiciele Ewangelii, ojciec Beniamin Remiorz SVD, 2013. 

16. Ojciec Piotr Nawrot SVD. Misjonarz i muzykolog, 2014.

17. Wystawa „Mapuche z Chile” zorganizowana przy współpracy Ambasady Republiki Chile, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Misyjno – Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie Bibliotekę Główną UKSW, Warszawa UKSW, 01.03-10.03.2016.

18. Wystawa „Jan Paweł II w Ameryce Środkowej”, UKSW, 25.11.-02.12.2016.

19. Wystawa książek o tematyce misjologicznej; makieta redukcji jezuickiej San Francisco Javier, UKSW, 17-27.02.2017

 

 

J. Członkostwo w towarzystwach naukowych i radach naukowych: 

 

* Członek Instytutu Misjologicznego (Missionswissenschaftliches Institut) w Sankt Augustin k. Bonn

* Członek zarządu Instytutu Misjologicznego (Missionswissenschaftliches Institut) w Sankt Augustin k. Bonn (2008-2010)

* Członek zarządu Stowarzyszenia Misjologów Polskich (od 2006, od 2017 r. prezes)

* Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjologów Katolickich (International Association of Catholic Missiologists) 

* Członek Krajowej Rady Misyjnej (2005-2010)

* Członek Komitetu Głównego Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach